Images Version

PHNOM PENH SABAY SABAY ISSUE #11

Page 1  Page 2  Page 3  Page 4  Page 5  Page 6  Page 7  Page 8  Page 9  Page 10  Page 11  Page 12  Page 13  Page 14  Page 15  Page 16  Page 17  Page 18  Page 19  Page 20  Page 21  Page 22  Page 23  Page 24  Page 25  Page 26  Page 27  Page 28  Page 29  Page 30  Page 31  Page 32  Page 33  Page 34  Page 35  Page 36  Page 37  Page 38  Page 39  Page 40  Page 41  Page 42  Page 43  Page 44  Page 45  Page 46  Page 47  Page 48  Page 49  Page 50  Page 51  Page 52  Page 53  Page 54  Page 55  Page 56  Page 57  Page 58  Page 59  Page 60  
Page 1Top

ភ្នំពេញ
PHNOM PENH
តុលា-

្នូ 2011
មគ្គុទេសក៍ភោជនីយដ្ឋ

ន និងកន្ល

ងកម

សាន្តក្នុងក

ុងភ្នំពេញ
P
O
C
K
E
T
G
U
I
D
E
C
A
M
B
O
D
I
A
Page 2Top

Page 3Top

ភ្នំេពញ PHNOM PENH សប

បាយ សប

បាយ
សូមស្វាគមន៍មកកាន ់ការច

ញផ

សាយល

ខទី 11 ន

ភ្នំព

ញសប

បាយសប

បាយ ដ

លជាមគ្គុទ

សក៍នាំមកជូននូវព័ត៌មាន
ចុងក
ាា
យបង្អស់សី្តអំពី ការកម

សាន្ត សម

ស់ ម៉ូតព

ញនិយម បច្ច

កវិជា្ជា និងព័ត៌មានជាច

ើនផ


ងទៀត។
នៅក្នុងការច

ញផ

សាយនូវល

ខន

ះ ទំព័រការសមា្ភាសន៍របស់យើងបាននាំមកជូនលោកអ្នកនូវជីវប

វត្តិរបស់ កញ្ញា


ីយ៉ា ដ

លជាតារាបង្ហាញម៉ូតវ័យក

្មងដ៏ជោគជ័យមា្នាក់ ក្នុងប


សកម្ពុជា។ យើងបានបញ្ចូលជីវប

វត្តិរបស់
លោកស


ទួត គឿន ជាគ

ប់គ

ងអង្គការក
ាា
រដ្ឋាភិបាលមួយមា្តាយរីករាយកូនរីករាយ និងជាមា្ចាស់រង្វាន់ Indradevi
នៅក្នុងអត្ថបទ ជីវិតោគជ័យ។ នៅក្នុងទំព័រភ

សជ្ជៈ និងអាហារ យើងបានរៀបរាប់អំពីការរីកលូតលាស់ក្នុងការ
បើកហាងការ៉

ម ដ

លលោកអ្នកអាចរកជាវបាននៅក្នុងរាជានីភ្នំព

ញ ហើយវាជាការល្អបំផុតក្នុងការគ

ចច

ញពី
កម្ត

ថ្ង

ហើយអាចសម

ាកលម្ហាជាមួយមិត្តភ័ក

។ យើងក
៏ជ
បានបញ្ចូលនូវទំព័រ វិជា្ជាធ្វើម្ហូប លោកអ្នកដ

លនិយម
ចូលចិត្តធ្វើម្ហូបអាហារ អាចរៀនធ្វើមុខម្ហូប ស្ង

រសុ៊បក

បាលត

ីឆ្កាកជាមួយត

ាវខ្ចង ដ

លមុខម្ហូបនាះបានរៀបចំ
និងក

ឆ្ន

េដោយលោក អូ សុខា ែដលជាចុងភៅដ
៏ជ
ចំណានមកពីភោនីយដ្ឋាន East & West Cuisine។
ក្នុងទំព័រ ការដើរផ

សា យើងក
៏ជ
បាននាំមកនូវជ ំរ

ស ក្នុងការទិញម៉ូតូជជុះ និងវិធីណ

នាំខ្លះ ដើម

បីជួយលោកអ្ន កោយ


ាកដថា លោកអ្នកទិញបានទំនិញល្អ។ ចំណ

កឯទំព័រសំរាប់សំរាកលម្ហ

វិញ យើងបានណ

នាំនូវរោងភាពយន្ត

៏ជ
ទំនើបពីរកន្ល

ង ដ

លលោកអ្នកអាចទស

សនាខ


ភាពយន្ត Hollywood ចុងក
ាា
យបង្អស់ នូវលើផ្ទាំងអ


ង់ដ
៏ជ
ធំ
ហើយព

លខ្លះវាមានលក្ខណៈជា 3D! រីឯទំព័រ សុខភាព និងសម

ស់ យើងក
៏ជ
បានណ

នាំអំពីពណ៌ ដ

លអាចជួយ
លោកអ្នកក្នុងការសំរ

ចចិត្តជ

ើសរ

សពណ៌ដ

លសកសមនឹងលោកអ្នកបំផុត ដូចជាពណ៌សំរាប់សំលៀកបំពាក់
ពណ៌សំរាប់សក់ ឬភ្ន

ក! ទំព័រ សំណួរពីសម

ស់ មាននូវទំព័រទី 36 ។


សិនបើលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍អំពីបច្ច

កវិទ

យា សូមក


កមើលអត្ថបទស្តីអំពី


បផ្ល

ត ដ

លទាំងនោះសុទ្ធសឹងជាម៉ូឌ

ល ដ

លព

ញនិយមបំផុត ហើយ
យើងក
៏ជ
បានរៀបរាប់នូវអ្វីដ

លលោក
អ្ន កអាចរកបាននូវទ
ីក

ុងភ្នំព

ញន

ះ។

៏ជ
ដូចជាល

ខមុនៗដ

រ យើងត

ងត

នាំមកជូននូវព័ត៌មាន
ចុងក
ាា
យបង្អស់ស្តីពីការរីកលូតលាស់ន

ក្លឹបកម

សាន្តដល់
លោកអ្នក។ ជាចុងក
ាា
យ សំរាប់លោកអ្នកដ

លចង់ផ្លាស់
ប្តូរការងរ យើងក
៏ជ
បានលើកយក និងណ

នាំអំពីភា្នាក់ងរ


ើសរ

សបុគ្គលិក និងហ

តុផលមួយចំនួនដ

លថា
ពួកគ

មានអត្ថប

ោជន៍ក្នុងការជួយលោកអ្នក ក្នុង
ការស្វ

ងរកការងរថ្មី។
យើងសង

ឃឹមថាលោកអ្នកនឹងចូលចិត្តការច
សាយមគ្គុទ

សន៍ សប

បាយសប

បាយ នូវល

ខន


ហើយផ្តល់ជាមតិោបល់ប

ាប់នូវអ្វីដ

លលោកអ ្នក
ចូលចិត្ត ន ិងអី្វដ

លលោកអ្នកចង់ឲ

យយើងក

សម

ួល
ក្នុងសៀវភៅន

ះ។
Page 4Top

ទាន់ទិននឹងបញ
្ហ

េនះ េយីងនឹងពិនិត

យមើលអត្ថប

ោជន៍ន

ការប

ើប័ណ្ណឥណ ពន្ធ ធៀបនឹងការប

ើប័ណ្ណឥ ណទាន
ការប

ើប័ណ្ណឥណពន្ធ
ប័ណ្ណឥណពន្ធ អាចឲ

យអ្នកប

ើប
េេ
ស់ប
េេ
ក់ផ្ទ

ល់ខ្លួនរបស់អ្នកាន ដូច្នេះ
"អ្នកអាចទិញភ្ល

ម" េហីយអាចទូទាត់ប
េេ
ក់ភ្ល

មៗ ដោយប

ើប
េេ
ស់ប
េេ
ក់
ផ្ទ

ល់ខ្លួនរបស់អ្នក ជាជាងការខ្ចីប
េេ
ក់ឥណទាន។
េនះមានន័យថា អ្នកមិនចាំបាច់បង់ការប

ាក់ េដយសរអ្នកមិនបានខ្ចីប

ាក់ដាលបានចំណាយ
ឡើយ។ អ្នកអាចដកសច់ប

ាក់ពីគណនីរប ស់អ្នក ដោយមិនចាំបាច់បង់ការប

ាក់ ដូច

្នះ ក្នុងករណនីទាំងពីរន

ះ អ្នកសន

សំសំច


ាក់
បើធៀប នឹងការប

ើប័ណ្ណឥណទាន។ អ្នក ក
៏ជ
អាចសន

សំសំច

នូវអ្វីដ

លអ្នកមិនបានចំណាយផងដ

រ ដូច

្នះអ្នកអាចទទួលបានការប

ាក់
ពីសច់ប

ាក់ ដ

លអ្នកនឹងរក

សាទុកនៅក្នុងកាបូបលុយរបស់អ្នក។
អ្នកមិនចាំបាច់យកប

ាក់តាមខ ្លួនច

ើនទ

ដូច

្នះ អ្ន
កមានហា និភ័យតិចតួចក្នុង
ការបាត់បង់ និងត

ូវចោរលួចប

ាក់។ អ្នកអាចធ្វើដំណើរបានយ៉ាងងយស

ួល
ទាំងក្នុងប


ស និងនៅបរទ

ស េដយប

ើប័ណ្ណទ
ូទាត់ប

ាក់ដើម

បីបង់ថ្ល

ទំនិញ
និងស

វានានា សូម

បីត

តាមរយៈប

ព័ន្ធអិុនធឺណ

ត និងទូរស័ព្ទ ក៏ជអាចទូទាត់
បានដ

រ។ ប

សិនបើប័ណ្ណរប ស់អ្នកបានបាត់ ឬ ត


វចោរលួច អ្នកត


វរាយការណ៌
បញ្ហាេនះទៅធនាគាររបស់អ្នកឲ

យបានឆាប់បំផុតតាមដ

លអាចធ្វើទៅបាន។
ប័ណ្ណឥណពន្ធអាចឲ

យអ្នកប

ើប

ាក់ នៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកតាមរយៈ
មា៉ាសីុន AT M ដ

លផ្តល់ដោយធនាគាររបស់អ្នក។ អ្នកគួរចំណាំទុកនូវទីតាំង និងការបើកមា៉ាសីុន AT M របស់ធនាគារអ្នក ដើម

បី
ងយស

ួលក្នុងការស្វ

ងរកនៅព

លអ្នកត

ូវការដកប

ាក់។
អ្នកអាចប

ើប័ណ្ណឥណពន្ធន

ះ សម

ាប់ការទិញនៅគ

ឹះស្ថានអាជីវកម្មជាច
ាើ
ននៅក្នុងបាទ

សកម្ពុជា និងជាអន្តរជាតិ។
េយីងមានឈ្មួញប័ណ្ណ Visa ជាង 28 លានកន្ល

ង និងមា៉ាសីុន A TM 1,4 លាន កន្ល

ងទូទាំងពិភពលោកហើយអ្នកអាចប

ើប័ណ្ណន

នៅកន្ល

ងណាដ

លទទួលប័ណ្ណ Visa ។ ប

សិនបើអ្នកធ្វើដំណើរទៅបរទ

ស អ្នក
មិនចាំប្តូប

ាក់ទ


ាា
ះអ្នកអាចដកប

ាក់បានយ៉ាង ងយស

ួល ពីមា៉ាសុីន AT M


លមានសញ្ញា Visa នៅទីនោះ។ ប័ណ្ណឥណពន្ធ ក
៏ជ
ផ្តល់ឲ

យអ្នកនូវការគ

ប់គ

ងល្អ
ជាងមុនលើប

ាក់របស់អ្នកផងដ

រ ពីព
ាា
ះរាល់ការទិញ ទាំងអស់របស់អ្នកត

ូវបាន
បញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍ធនាគាររបស់អ្នក។
សម

ាប់គន្លឹះផ


ងទៀតអំពីការប

ើប

ាស់ប័ណ្ណឥណទាន និងប័ណ្ណឥណពន្ធ សូម
ចូលទៅកាន់ www.visa-asia.com
និង www.mymoney skills.com
ADVERTORiAL
Page 5Top

សូមអញ្ជើញទៅកម

សាន្តជាមួយ ភ្នំេពញ សប

បាយ សប

បាយ
រាល់ព័ត៌មានដ

លមានក្នុងទំព័រន

ះ គឺសម

ាប់ត

សៀវភៅផ

សាយល

ខន

ះប៉ុណ្ណ

5 - ៥
ភោជនីយដ្ឋ

នយីសាង
ភោជនីយដ្ឋានយីសង ដ

លស្ថិតនៅផ្ទះល

ខ128 ផ្លូវសុារ គឺជាភោជនីយដ្ឋានមួយ


លស្ថិតនៅក្នុងសណា្ឋាគារអាល់ម៉ុនដ៍។ ភោជនីយដ្ឋានន

ះ ត

ូវបានបង្កើតឡើងនៅ


សីហាឆា
្នាំ
2008 ដោយបច្ចុប

បន្នមាន សខាពីរផ


ងទៀតនៅមាត់ទន្ល

។ ការរចនាដ

គ័រ
គឺមានលក្ខណៈកូនកាត់រវាង
ចិនបូរាណ និងទ ំនើប រំល

ចដោយពណ៌ក

ហម និងមានពន

យួរជួង និង ការរចនានានា។ មានឌីម សំ និង
ម្ហូបប

បគ័ងតុងជាច

ើន ហើយបើកលក់ចាប់ព
ីម៉

ង6ព

ឹក ដល់ម៉

ង10:30 នាទីយប់។ ម្ហូបពិស

សមានហាកាវ វា
៉ា
សប៊ិ គុយទាវចំហុយ
ជាមួយបង្គា ត

ីឆៅ និងជ

ូកខ្វ

ញ៉ាំជាមួយនំបា៉ាវ។ ភោជនីយដ្ឋានន

ះ មានលក្ខណៈធំទូលាយ ហើយអាចដក់ភ្ញៀវបានដល់ទៅ
200 នាក់ សម

ាប់កម្មវិធីផ


ងៗ ដូចជាបុណ

យខួបកំណើត ឬកិច្ចប

ជុំនានា។
RAHU
Rahu ដ

លស្ថិតនៅផ្ទះល

ខ159 ផ្លូវស

ីសុវត្ថិ ជាហាងសម្ព័ន្ធម

តាីជាមួយហាង Metro


លមានចំ ងយបាមាណរយម៉

តានៅលើផ្លូវត

មួយ។ ម

ចុងភៅរបស់ហាងន

ះឈ្ម


Ross Ericson ដ

លមកពីទីក

ុងម

លប៊ើន មានមទនភាពជាមួយម្ហូបគាត់ណាស់
ហើយហាងន

ះ មានម្ហូបជប៉ុន ព
ាមទា
ំងម្ហូបច្ន


ឌិតកូនកាត់ជប៉ុនដោយប

ើ គ

ឿងផ

សំនិង
សច់ពីក្នុង
សា ុកខ្ម

រ ហើយនឹ
ងលាយស្ទីលថ

ខ្លះ។
ឧទាហរណ៍ដូចជា ត


Salmon Sashimi Pate ដោយដក់ស្លឹកគ
ាា
និងទឹកស

ូបប

បថ

និងឧទាហរណ៍មួយទៀតគ
ឺ T osakaan
Roll (សច់គោឡុកឡាក់)ដោយគ

យកម្ហូបខ្ម

រត

តុបត

ងឲ

យទៅជាទ

ង់ទ

ាយម្ហូបជប៉ុនវិញ។ ក
ាា
ពីម្ហូបជប៉ុន Rahu មានមឺនុយ
ដូចគា្នាប

ះបិតទៅនឹងមឺនុយហាង Metro ដ

លន

ះជាដំណឹងល្អជាពិស

សព

លអ្នករកកន្ល

ងអង្គុយមិនបាន នៅ Metro ហើយអ្នក
លាយស

ានៅ Rahu វិញក
៏ជ
មានភាពប

សប់ខាងក

ឡុកស

ាយ៉ាងអស្ចារ

យ គឺមិនគ

ាន់ចាក់ស

ា និងភ

សជ្ជៈចូលគា្នាដូចកន្ល

ងខ្លះទ

ហាងអាហារ East & West Cuisine
ហាងអាហារ East & West ស្ថិតនៅផ្លូវ
63 និងមាន
មា្ចាស់ជាខ្ម

រក្នុងសុ្រក ព
ាមជា មួយ
នឹងចុងភៅដ
៏ជ
មានបទព

សធន៍ខ្ពស់ ា្លាប់ធ្វើកា រនៅក្នុងសណា
្ឋ
ាគារដ
៏ជ


បីឈ្ម


កាំបូឌីយ៉ាណា។ ហាងន

ះបើកលក់ពីម៉

ង 6 ព

ឹក ដល់ 10 យប់ ហើយគ

ាន់ត

មើលឈ្ម

ះហាងក
៏ជ
ដឹងថា ហាងន

ះមានទាំងម្ហូបខ្ម
ារជា ច

ើន ព ាមជាមួយន ឹងម្ហូប បាបបារាំងដ
៏ជ
សន្ធឹកស នា្ធាប់ផងដ

រ។ នៅក្នុងសៀ វភៅ
មឺនុយ គ

ឃើញមានតាំងព ីម្ហូបអាល្លឺម ៉ង់ ជាមួយ សច់គោអូស

្តាលី និងរសជាតិដ

លសឹងត

មិនអាចទ


ំបានមកពីលោកខាងលិច


មទាំងអាហារអាស

ីយ៉ាងច


នចាន ពិតជាធ្វើឲ

យអ្នកជឿជាក់ថាមានជំរ

សជាច


នរាប់មិនអស់។ ភោជនីយដ្ឋានន

ះ ផ្តល់នូវ
ផសុខភាពស

ស់ស

ាយ និងតាជាក់ចិត្ត ដោយបានបំពាក់នូវមា៉ាស

ីនតាជាក់ធំៗចំនួនបី ពាមជាមួយនឹងការរចនាមូដដ

លទើបតលម្អយ៉ាងថ្មីស

ឡាងប

កបដោយភាពទាក់ទាញប្ល
ាកអា រម្មណ៍។ គ

៏ជ
ឃើញមានបន្ទប់សម

ាប់អ្នកដ

លចង ់បាននូវលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន។
Page 6Top

សប

បាយ សប

បាយ
SABAYSABAY
េលខ 11 -១១
សប

បាយ សប

បាយ WELCOME
សូមស្វាគមន៍មកកាន់ការច

ញផ

សាយល

ខទី 11 ន

ភ្នំព

ញសប

បាយសប

បាយ...
3-៣
ប័ណ្ណឥណទាននិងឥណពន
្ធ
ViSA
ប័ណ្ណឥណពន្ធ អាចឲ

យអ្នកប

ើប

ាស់ប

ាក់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកបាន ដូច្ន

ះ...
4-៤
អត្ថបទណ

នាំអំពីហាងមួយចំនួន REViEWS
លើទំព័រន

ះ សូមមើលៈ ភោជនីយដ្ឋានយីសង ហាងអាហារ East & West...
5-៥
ជីវិតជោគជ័យ EXTRAORDiNARY PERSON
"អ្នកដ

លធ្វើអ្វីមួយមានតម្ល

គឺសកសមនឹងទទួលបានការគាំទ

!"...
8-៨


នទី MAP
12-១២
ហាងលក់ការ៉េម ICE-CREAM PARLOURS
សំរាប់អ្នកស្ងាត់ស្ងៀមវិញ វាប


លជាព

លអាចបង្កើនបរិយកាស ...
14-១៤
និមិត្តសញ្ញ

សម្គ

ល់ BOOK iCON GUIDE
អាចជួយលោកអ្នកឲ

យងយស

ួលយល់ពីសៀវភៅន

ះ ហើយនិងអាចប

ើ...
18-១៨
រាយឈ្ម

ះភោនីយដ្ឋ

ន RESTAURANT LiSTiNG
ជាសៀវភៅែណនាំល្អបំផុត អំពីទីកន្ល

ងដ

លមានអាហារឆា្ងាញ់...
20-២០
បទសម្ភ

សន៌ CELEBRiTY
ស្ថិតក្នុងវ័យអាយុ 20 ឆា្នាំ មានកំពស់ជាង 1 ម

៉ត 67 និងមានទំងន់ប


ល...
22-២២
វិជា
្ជ

ធ្វើម្ហូប RECiPE
េតីលោកអ្នកចង់ធ្វើម្ហូបពិស

សៗ ឬចង់ភ្លក់នូវរសជាតិមុខម្ហូបប

្លកៗ...
26-២៦
សុខភព និងសម

ស់ BEAUTY ADViCE
ពណ៌ជាផ្ន

កដ
៏ជ
សំខាន់មួយនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់មនុស

សយើង...
28-២៨
សំណួរពីសម

ស់ BEAUTY QUiZ
ដោយឥឡូវន

ះអ្នកបានយល់កាន់ត


បាស់អំពីប


ទចំណាត់ថា្នាក់ពណ៌...
32-៣២
រោងភពយន្ត CiNEMA
នៅស្ទើរត


ប់ទីក

ុងទាំងអស់ ព

លចុងសបា្តហ៍ ឬក
ាា

លម៉

ង...
34-៣៤
ក្លឹប-រង្គសាល CLUBBiNG
ទិដ្ឋភាពព

លរាតាីនៅរាជានីភ្នំព

ញដ
៏ជ


ស់តាកាលរបស់យើងនាព

ល...
38-៣៨
ការដើរផ

សារ SHOPPiNG
នៅប


សលោកខាងលិច និងប


សអភិវឌ

ឍ រថយន្តផ្ទាល់ខ្លួន...
42-៤២
បច្ចេកវិទ

យា TECHNOLOGY
នៅក្នុងសង្គមទាន់សម័យបច្ចុប

បន
្ន
មនុស

សគ

ប់រូបត

ងត

ស្វ

ងរកនូវអ្វី...
46-៤៦
តារាងប

ៀបធៀបធេបប្លេត TABLET COMPARiSONS
50-៥០
ការងារ CAREERS (ភ្ន

ក់ងារជ

ើសរើសបុគ្គលិក)
ការរស់នៅបាចាំថ្ងា ការជួបជុំគា
្នា
ការកំសន្តសបាបាយ ក
៏ជ
ដូចជាការជ

ើសរ

ស...
52-៥២
ខ្ម


-អង់គ្លេស សនា
្ទ

នុក

ម KHMER / ENGLiSH GLOSSARY
56-៥៦
ទំព័រក
េេ
យ BACK PAGE


ខទូរស័ព្ទសំរាប់ព

លមានអាសន្ន និងគ

ហទំព័រមួយចំនួនដ

លមាន...
58-៥៨
តុលា-ធ្នូ 2011 / ២០១១
CELEBRiTY 22-២២
RECiPE 26-២៦
CiNEMA 32-៣២
iCE-CREAM PARLOURS 14-១៤
Page 7Top

SABAYSABAY
Page 8Top

8 - ៨
Sabay Sabay
Extraordinary person?
ជីវិតជោគជ័យ
"អ្នកដែលធ្វើអ្វីមួយមានតម្ល

គឺសាកសមនឹងទទួលបានការគាំទ

េនះគឺជាប

ោគមួយ ដែលគ

យកមកនិយាយក្នុងពិធីប

គល់រង្វ

ន់
Indradevi Hope Award ដែលរៀបចំឡើងដោយក

ុមអន្តរជាតិនារីកម្ពុជា
ក្នុងគោលបំណងស្វ

ងរកឲ

យមានការទទួលស្គាល់នូវនារីឆ្នើមរបស់កម្ពុជា ដ

លបានខិតខំធ្វើការដោយមិនគិតអំពីផលប

ោជន៍
របស់ខ្លួន ដើម

បីបង្កើតការចូលរួមចំណ

កដ
៏ជ
សំខាន់ចំពោះសង្គម និងការអភិវឌ

ឍន៍ស

ដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប


សកម្ពុជា។ ការផ្តល់រង្វាន់ន


នឹងឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការងររបស់វីរៈនារីដ

លមិនមានការទទួលស្គាល់ និងកោតសរសើរ ជាពិស

សសអ្នកដ

លធ្វើការជាមួយក

ុម
ទន់ខាសាយក្នុងវិស័យសុខាភិបាល អប់រំ និងការផ្តល់អំណាចោយស

្តី។
ថ្ង

ទី 12 ខ

សីហា ឆា្នាំ 2011 គឺជាព

លវ

លាដ
៏ជ
សំខាន់ក្នុងឆា្នាំន

ះ និងក
៏ជ
ជាលើកទី1 ដ

លមានការប

គល់រង្វាន់ដល់នារីដ

លមាន
ស្នាដ

ចំនួន 3 រូប ដូចជាអ្នកោគជ័យ វ័យក្ម

ង ការសាលាញ់ និងហា៊ានលះបង់សំរាប់អាជីពខ្លួន ហើយនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំ។
ពួកគ

ទាំង 3 បានជួយសង្គមកម្ពុជាយ៉ាងធំធ

ង ប៉ុន្ត

ក្នុងអត្ថបទន

ះ យើងចង់មើលឲ

យស

ីជំរៅអំពីវីរៈនារីឆ្នើម 1 រូប ក្នុងចំណម
ពួកគ

ទាំង 3 គឺលោកស

ី ទួត គឿនជាមា្ចាស់រង្វាន់ Indradevi សំរាប់ស

្តីដ

លខិតខំប

ឹងប
ាា
ងតស៊ូក្នុងជីវិត ដើម

បីជួយអ្នកដ
៏ជ


ក្នុង
សហគមន៍របស់ Award។
លោកស

ី ទួត គឿន បច្ចុប

បន្នកំពុងគ

ប់គ

ងអង្គការក
ាា
រដ្ឋាភិបាលមួយមា្តាយរីករាយកូនរីករាយ ដ

លផ្តល់ការបង្ហាត់បង

ៀន
និងស

វាកម្មថ

ទាំដល់បុគ្គលិកសុខាភិបាលវិជា្ជាជីវៈ ដើម

បីោយសា្តីនៅ តាមជនបទអាចទទួលបានស

វាកម្មថាទាំ មុននិងព


សំរាលកូន។ លោកស

ី ទួត គឿន បានចាប់ធ្វើការនៅតាមភូមិជនបទនៅខ

ត្តព

ះវិហារអស់ជាងដប់ឆា្នាំមកហើយ។
ពីមុនគាត់ា្លាប់បានរៀនជាអ្នកគ

ូព


យនៅក្នុងជំរុំនៅប


សថ

ហើយបានត

ឡប់មកប


សខ្ម

រវិញ និងធ្វើការនៅអង្គការ
សុខភាពគា្មានព

ំដ

ន។ នៅព

លដ

លអង្គការសុខភាពគា្មានព

ំដ

នបិទ គំរោងរប
ស់ខ្លួ ននៅឆា
្នាំ
2007 លោកស

ី ទួត គឿន នៅឃើញ
មានតំរូវការស

វាកម្មសុខភាពមាតាតាមជនបទ លោកស

ីក៏ជមានគំនិតបង្កើតអង្គការមា្តាយរីករាយកូនរីករាយនាះឡើងតាម្តងទៅ
ដោយបានផ្តល់នូវជំនាញគ

ូព


យ និងឆ្មបសំខាន់ៗ ទៅដល់ភូមិដច់សាយល និងឆ្មបបូរាណ ប

ើប

ាស់ឧសថបូរាណ ឲ

យស្ថិត

ាា

សួងសុខាភិបាល។
គោលបំណងចំបងរបស់អង្គការ គឺចូលរួមចំណ

កលើកកំពស់ស្ថានភាពសុខភាព និងចំណីរអាហារនៅក្នុងខ

ត្តដច់សាយល
ដូចជា ខ

ត្តឧត្តរមានជ័យ បនា្ទាយមានជ័យ និងព

ះវិហារដ

លស្ថិតនៅពាយ័ព

យប


ស ពាមទាំងដើម

បីកាត់បន្ថយអត

ាឈឺ និង
ស្លាប់របស់មាតា និងទារកតាមរយៈ ការលើក កំពស់ផ្ន

កសុខាភិបាល និងស

វាកម្មផ


ងៗ (ការថ

ទាំព

លសំរាល ការថ

ទាំព


មានផ្ទ

ពោះ និងការថ

ទាំក
ាា

លសំរាល ដោយផ្តួចផ្តើមគំនិតជួយខ្លួនឯង និងការធ្វ

ោយប

សើរឡើង នូវផ្នាកអាហារូបត្ថម្ភ)។
ចំពោះគោលដៅអនុវត្តន៍មាន 6 ឃុំ 30 ភូមិ និង 4 មណ្ឌលសុខភាព។ លោកស

ី ទួត គឿន មិនដ

លថាច

ះធុញទ

ាន់នឹង ការងរ
សហគមន៍របស់គាត់សូម

បីត

មួយគ

ា។ តាមពិតវាមានការលំបាក ប៉ុន្ត
ាលោកស

ីរី ករាយជាមួយនឹងការងរន

ះខា
្លាំ
ងណាស់ ហើយ
លោកស

ីសង

ឃឹមថា គំរោងស

ដៀងគា្នានឹងមានកាន់តនទៅថ្ងាអនាគត។
Page 9Top

៩ - 9
Sabay
Sabay
Page 10Top

Page 11Top

Page 12Top

កំពង់ផ

ស្វ័យត
សំគាល់ / LEGEND

មន្ទីរព


យ / Hospital

វត្តអារាម / Pagoda
 ផ

សា / Market

ភ្លើងសញ្ញ

ចរាចរណ

/ Traffc Light
 ភោជនីយដ្ឋ

ន nigVr / Bar & Restaurant


Noodle House
Harem Shisha Lounge
KFC
iOne
Café Sentiment
Java Tea Room

KFC
Snow Yogurt
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
x∆I
Java Café 
Yi Sang
T Bone Steak House
Café Sentiment
សារៈមន្ទី
ទួលស្ល

សា
្ត

តអូឡាំពិក
វត្តមហាមន្ត

សារអូឡាំពិក

335
337
347
347
349
351353 355
528
350
317
528
546
522
524
528
285
283
279
275
273
18
900
900
72
70
80
82
65
86
88
90
92
106
108
51
41
19
15
13
5
130
136
144
148
142
63
25
23
172
158
81
107
166
168
170
141
182
198
161
105
111
115
125
141
232
242
238
250
250
260
274
276
280
292
300
304
320
330
348
113
143
113
117
119
129
153
159
163
163
127
151
157
105
113
97
350
368
376
386
390
396
245
410
420
428
432
440
446
444
450
450
432
10MC
73B
T
75B
T
77B
T
79B
T
81B
T
83B
T
77B
T
8
18MC
16MC
13B
T
13BT
10B
T
12B
T
19BT
16B
T
442
438
123
135
155
167
424
175
177
416
404
179
181
183
185
187
191
195
197
199
402
407
205
430
286
124
118
110
110
112
118
122
128
134
138
146
150
156
162
182
188
186
132
116
194
192
202
204
210
218
270
270
324
261
261
228
670
255
247
251
336
334
334
362
362
372
372
382
255
202
219
223
221
225
223
253
257
247
259
229
237
206
212
220
226
230
234
272
316
326
336
346
223
243
239
231
284
290
296
298
310
318
328
338
348
356
364
205
203
201
199
193
173
374
384
388
209
207
418
426
408
454
456
456
460
460
464
468
470
472
476
478
480
482
145
147
430
486
490
492
466
95
97
99
101
101
101
436
466
474
484
236
107
113
190
109
140
134
164
137
139
152
196
336
211
211
213
213
174
178
178
184
184
200
208
214
222
228
240
242
256
244
7
258
246
264
268
9
21
29
294
308
310
830
830
354
312
D
C
B
A
27
254
262
278
282
288
294
302
306
310
322
334
352
360
370
380
392
398
400
412
422
73
462
466
41
71
57
51
259
55
19
13
53
61
67
110
114
118
126
94
94
13
98
100
102
104
75
80
86
93
84
91
45
901
2
3
4
5
608
281
556
558
560
562
564
566
287
610
612
614
616
618
289
548
550
552
554
556
578
299
293
582
586
592
600
606
608
303
307
307
580
584
588
590
536
538
540
315
313
25BT
23BT
21BT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
240

Snow Yogurt


សារកាប់គោ

Snow Yogurt
Café Sentiment (at Sovanna)
Yi Sang


នទីភ្នំពេញ PHNOM PENH MAP
Pontoon
NagaWorld

vt†sarav&n†
សារទួលទំពូង


សារអូឫស

សី
សារសុវណ្ណ


ម៉

ស្ទ័រគ

ីល/KFC
ម៉

ស្ទ័រស៊ុគីស៊ុប
154
Gloria Jean's Coffees
Vintage Wine Cellars
12 - ១២
ស្តុបពេទ

យចិន
វិទ

យាល័យ ព

ះយុគន្ធរ
វត្តទួលទំពូង
ស្តុបបូកគោ


សារបឹងកេងកង
វត្តប

យូវង

វត្តលងា
្ក

វិមនឯករាជះបរមរាជវាំង
សារមន្ទីរជាតិ
វិទ

យាល័យ ព

ះសីុសុវត្ថិ
វត្តឧណ្ណ

លោម
េមត

ស្តុបរោងកុនលចសារកណ្ណសារសុរិយា


សារតាា៉ង


សារចាស់


សាររាត


ពេទ

យកាល់ម៉


សា
្ត

តចាស់
សា
្ព

នមិត្តភព កម្ពុជា-ជប៉ុន
ទន្លេសាប
ទន្លេាសាក់


វើហៅស៍
ប៊ីប៊ីឃ

យូ ផតធី ប៊ូហេ្វ
ម៉

ស្ទ័រស៊ុគីស៊ុប
ហាងនំប័ុងាយ័ន
ម៉

ស្ទ័រគ

ីល
 
ហាងនំប័ុងាយ័ន
នីអូ ស៊ុគីស៊ុបនីអូ ដូណត់
ម៉

ស្ទ័រគ

ីល
ហាងនំប័ុងាយ័ន
ហាងនំប័ុងាយ័ន

600 m ពីសា
្ព

ម៉

ស្ទ័រស៊ុគីស៊ុប
មហាវិថីសហព័ន្ធរុស

សុី
មហាវិថីកម្ពុជាក
ែែ

មហាវិថីព

ះសីហនុ
មហាវិថីហ

សាលដឺហ្គ

មហាវិថីព

ះមុន្នីវង

មហាវិថីព

ះនរោត្តម
មហាវិថីម៉

េសងទុង
មហាវិថីសុធារស
មហាវិថីព

ះមុនីវង

មហាវិថីព

ះសីុសុវត្ថិ
ផ្លូវបារាំង
bYSI
Wasabi

Blue Pumpkin
Blue Pumpkin
iOne
Page 13Top


10
10

32AE
130
lG8 077 919 110 [


]

10
12
110
lF8 (023 212 302 [    Œ

]
Page 14Top

14 - ១៤
Sabay Sabay
Ice-cream parlors
ហាងលក់ការ៉េម
ធ្វើដំណើរនៅក
ែែ
មកម្ត

ថ្ង

ដ៏សែនក្តែនៅភ្នំព

ញ ចូលជ

កភ្លៀង
ឬក៏រកកន្លែងសម
ែែ
ប់សំរាកលំហែកាយនៅចុងសបា
្ត

ហ៍ គឺជាចំណូលចិត្តរបស់មនុស

សគ

ប់រូប


សិនបើសា
្គ

ល់ពីទីតាំងហាងលក់ការ៉

មដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងទីក

ុង។
លោកអ្នកអាចលំហ

កាយជាមួយមិត្តភក្តិ ក

ុមគាួសរ ឬក
៏ជ
មនុស

សជាទីសាលាញ់របស់លោកអ្នក ហើយច

កគា្នាញ៉ាំការ៉


Sundae ដ

លតុបត

ងបានយ៉ាងល្អគួរជាទីព

ញចិត្ត ហើយមើលទៅគួរឲ

យឆា្ងាញ់។ តើអារម្មណ៍ប

បន

ះមិនម

នជាព

លវ

លាដ
៏ជ
ល្អ
សម

ាប់លោកអ្នកគួរចងចាំទ

ឬ? លោកអ្នកប

ាកដជាមានការងឿងឆ្ងល់ហើយថាតើត

ូវរកហាងការ៉

មឆា្ងាញ់នៅឯណា ក្នុងទីក

ុង
ភ្នំព

ញន

ះ? ប៉ុន្តាគា្មានអ្វីគួរឲ

យភា្ញាក់ផ្អើលទ

នៅព

លដ

លលោកអ្នកដឹងថាមានហាងការ៉

មជាច


ននៅក្នុងទីក

ុងផ្តល់នូវការ៉
ើនរសជាតិ ហើយលោកអ្ន
កអាចជ

ើសរ

សបានតាមតម


វការរបស់លោក អ្នក។
ខាងក
េេ
មនេះ យើងនឹងរៀបរាប់អំពីហាង និងអ្នកច

កចាយការ៉េម


លទទួលានការពេញនិយម និងបោះសំលេងនៅកម្ពុជា ជាមួយនឹងអាសយដ្ឋ
មទាំងការ៉េមដ

លហាងទាំងនោះមនផ្តល់ជូនលោកអ្នក។
ហាងការ៉

មមានមា៉ាកធំជាងគ

នៅក្នុងទីក


ងនាព

លបច្ចុប

បន្នន

ះ គឺ Swensens មានប

ភពនៅទីក

ុង San Francisco ហើយ

៏ជ
ជាផ្ន

កមួយន

Express Food Group ដ

លមានសខាចំនួន 3 កន្ល

ងនៅក ្នុងទីក

ុងភ្នំព

ញ និងមួយក
ន្ល

ងទៀតនៅខ

ត្តសៀមរាប

ដោយមានចក្ខុវិស័យកា្លាយជាហាងការ៉

មមានមា៉ាកលំដប់ថា្នាក់ល

ខមួយ Swensens មានបំណងធ្វើឲ

យកិត្តិនាមរបស់ហាងន


កា្លាយជាជម

ើសដំបូងបង្អស់សម

ាប់អតិថិជន នៅព

លដ

លគិតទៅដល់ហាងការ៉

មភា្លាម ពីពាាះថា Swensen's ប្តាជា្ញាចិត្តថា
បំព

ញតម

ូវការអតិថ ិជនគ

ប់ៗគា្នាឲ

យបាន 100%។ ហាងការ៉

មន

ះថ

មទាំងបានបញ្ជូនបុគ ្គលិកមួយចំនួនចូលរួមវគ្គប
ណ្ត

ះបណា្តាល
នៅបរទ

សស្តីពីបទពិសធន៍របស់អតិថិជន ព

មទាំងមានការប

ជុំជាទៀងទាត់ក្នុងចំនោមបុគ្គលិកស្តីពីការធ្វើឲ

យសាវាកម្មកាន់ត

រីកចម

ើនល្អប

សើរ។ ជាមួយនឹងរសជាត
ិជាង 20 រសជាតិ គ

ឿងបន្ថ

មរសជាតិមួយចំន
ួន (គ

ាប់ធញ្ញជ
ជាតិ, នំ Marshmallo w ទន់ៗ


លងយរលាយក្នុងមាត់, នំ Cookies, នំ Oreos, និងមាននំផ


ងទៀត) ព

មទាំងរសជាតិជាង 30ទៀត របស់ការ៉

ម Sundae


លត

ូវបានណ

នាំ និងធ្វើឲ

យសាបតាមចំណង់ចំណូលចិត្តកុមារា កុមារី ក

ុមគាួសរ គូស្ន

ហ៍ និងអតិថិជនដ

លទៅពិសតាមា្នាក់
ឯងដទ

ទៀត។ ការ៉

មមួយដុំមានតម្ល

1.25 ដុលា្លារ ហើយការ៉

ម Sunda មានតម្ល

ចាប់ពី 3 ទៅ 8 ដុលា្លារ។ លោកអ្នកប


ងជា
ចង់សកល

បងភ្លក់ការ៉

ម Sticky Chewy Choc Fantasy ដោយសរត

ការរៀបចំតុបត

ង និងរសជាតិផ


ងៗរបស់ការ៉

មន

ះ។
លោកអ្នកក
៏ជ
អាចធ្វើការទាក់ទងតាមរយៈទូរស័ព្ទល

ខ 023 880 880 ផងដ

រ សម

ាប់ការដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្ល

ហាងការ៉

ម Chill ស្ថិតនៅផ្ទះល

ខ 290 តាមបណ្ត

យតិរិវិថីព

ះស

ីសុវត្ថិ គឺជាកន្ល

ងល្អមួយសម

ាប់កំសន្តអារម្មណ៍ជាមួយ
នឹងការតុបត

ងប

កបដោយភាពទាក់ទាញ និងការរៀបចំទីតាំងអង្គុយ ចំនួនពីរជាន់ដ
៏ជ
ធំទូលាយ ដ

លលោកអ្នកអាចគយគន់


សភាពនៅតាមមាត់ទន្លាបាន។ ហាងការ៉

មន

ះលម្អយ៉ាងប

ណិតដោយចង្កៀងភ្លើងពណ៌ស និងទឹកក

ូច ហើយក
៏ជ
ជាកន្ល


ស្ងប់ស្ងាត់ និងជាទីព

ញចិត្តសម

ាប់គូស្ន

ហ៍ ព

មទាំងមិត្តភក្តិទាំងឡាយមកភ្លក់រសជាតិ ការ៉

មផ


ងៗគា្នា ដ

លផ

សំឡើងដោយ
Page 15Top

១៥ - 15
Sabay
Sabay
Page 16Topឿងផ

សំពីធម្មជាតិ។ មានជំរ

សការ៉

មរហូតដល់ទៅ 27 រសជាតិ ដ

លរសជាតិ
លក់ដច់ជាងគ

គឺសូកូឡា វាន ីឡា និងស

្តបឺរី ហើយការ៉

មមួយដ ំ (Scoop) មានតម្ល

1.5 ដុលា្លារ ហើយការ៉

មពីរដំដក់ចាន មានតម្ល

2.25 ដុលា្លារ ចំណ

កឯតម្ល

ជាមធ

យម
របស់ការ៉

មលាយដក់ក

វ បាចាំថ្ង

(Sundae of the Day) គឺ 4.50 ដុលា្លារ ដ


នៅថ្ង

ធម្មតាមានតម្ល

រហូតដល់ 6.25 ដុលា្លារ។ អ្វីដ

លអាចនិយយបានថាប្លាកនោះ
គឺ ហាងការ៉

ម Chill មានធ្វើនំ Cake ដ

លមានស្នូលជាការ៉

មលមិនម

នធ្វើពីសច់នំ
ដូចនំ Cake ទូទៅទ

ហើយរសជាតិវិញគឹត

តូវបានអតិថិជនកោតសរសើរមិនដច់។
លក្ខណៈពិស

សមួយទៀតរបស់ហាងការ៉

មន

ះគឺថាលោកអ្នកអាចអញ្ចើញមកពិស
ការ៉

មនៅទីន

ះនៅព

លយប់បន្តិចក
៏ជ
បាន ព
ាា
ះថាហាងន

ះ បើកលក់រហូតដល់ពាក់
កណា្តាលអា្រាតឯណះ។


សិនបើលោកអ្នកជាជនជាតិខ្ម

រ លោកអ្នកប


លជាមានមនទនភាពណាស់


លលឺថា មានមា៉ាកការ៉

ម (KAREM) ផលិត និងវ

ចខ្ចប់យ៉ាងល្អនៅកម្ពុជា ហើយ
មានលក់ច

កចាយនៅទូទាំងប


ស។ KAREM ត

ូវបានបង្កើតឡើងចាប់តាំងពីឆា
្នាំ
1999 ដោយព

ញនិយមនៅតាមបណា្តាផ

សារទំនើប ភោជនីយដ្ឋានពីលំដប់មធ

យមទៅ
លំដប់ខ្ពស់ និងសម

ាប់ការរៀបចំកម្មវិធីផ


ងៗ (ឧទាហរណ៍ ថ្ង

បុណ

យជាតិបារាំង)
និងអតិថិជនដទ

ៗទៀតជាម ួយនឹងរសជាតិជាង
50 មុខឯណះ ហើយថ

មទាំងអាចរក

សាទុកក្នុងទូទឹកកកបានយូរស
បា្តាហ៍ទៀតផង

ជារៀងរាល់ខ

ការ៉

មត


វបានផលិតឡើងរហូតទៅដល់ 4000 លីត

។ តម្ល

លក់ដុំរបស់ការ៉

មក្នុងមួយលីត

គឺប


ល 5 ដុលា្លារ។
អ្នកផលិត KAREM បានពង

ីកជំនាញរបស់ខ្លួ
នទៅដល់នំ Cake ប


ទជាការ៉

មសម

ាប់ពិធីខួបកំណើត និងពិធីជួបជ
ុំមិត ្តភក្តិ ហើយ
និងនំខ

កអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាដើម។ លោកអ្នកអាចធ្វើការទាក់ទងអ្នកលក់ ហើយគ

នឹងដឹកជញ្ជូនទៅដល់ផ្ទះរបស់អស់លោកអ្នក។
ហើយប

សិនបើលោកអ្នកចង់ភ្លក់រសជាតិការ៉

មក្នុងស

ុកច

ើនជាងន

ះទៀត គឺមានហាងការ៉

មមួយឈ្ម

ះ ផ្ទះការ៉

ម ស្ថិតនៅ
កោ
្ល

ងទា្វារខាងមុខចូលកន្ល

ងកំសន្តដ

លទើបនឹងបើកថ្ម

ៅថា ្រឌីមផក និងតូតូ ដ

លនៅជិតកោ
្ល

ងទា
្វា
រសលាបឋមសិក

សាចតុមុខ
អាចផ ្តល់ឲ

យលោកអ្នក នូវជម

ើសដ
៏ជ
គួរឲ

យចាប់អារម្មណ
៍ជាច

ើន។ ហាងការ៉

មទាំំងនោះត


វបានតុបត

ងរចនាប

កបដោយភាពទា ក់ទាញ
សម

ាប់យុវវ័យ ហើយការ៉

មដ

លមានលក់ក
៏ជ
ពិតជាសកសមទៅនឹងយុវវ័យដ

រ។ នៅហាងតូតូ ក្ម

ងៗនឹងសប

បាយ រីករាយនូវ
អារម្មណ៍ដ
៏ជ
អស្ចារ

យ នៅព

លដ

លលោកអ្នក និងគ


សរអាចយកការ៉

មទៅញុំានៅក្នុងសួនកំ
សន្តឬយកចាញទៅញ៉ាំខាងក ាាបាន។
ហាងការ៉

មថ្មី និងមើលទៅឃើញល

ចធ្ល

តាមបណ្ត

យផ្លូវល

ខ 245 តិរិវិថីព

ះស

ីសុវត្ថិ មានមា៉ាកល

បីនៅសៀមរាប ហើយ


លបច្ចុប

បន្នត

ូវបានបង្កើតឡើងក្នុងទីក

ុងភ្នំព

ញ គឺ ដឺប្លូរ ផម់ឃីន (The Blue Pumpkin)។ ជាមួយនឹងភាពល

បីល

បាញន

ហាងចំនួន 9 កន្ល

ង និងកន្ល

ងដុតនំមួយ នៅក្នុងខ

ត្តសៀមរាប The Blue Pumpkin អាចពង

ីកសខារបស់ខ្លួនចំនួនពីរកន្ល


ទៀតនៅភ្នំព

ញ កាលពីចុងឆា្នាំទៅមិញ ដ

លទីតាំងទីមួយស្ថិតនៅឯហាងលក់សៀវភៅ Monument Bookstore ហើយ
ទីតាំងមួយទៀតស្ថិតនៅមាត់ទន្ល

។ ទីតាំងនីមួយៗ អាចទទួលអតិថិជនបានចំនួន 80 នាក់។ ហាងទាំងអស់នោះត


វបានរចនា
តុបត

ងឡើងយ៉ាងពិស

សខុសប្ល

កពីហាងដទ

ទៀតដ

លគ

ប់ដណ្តប់ដោយផ្ទ

ពណ៍សដូចៗគា្នា ជាមួយនឹងសឡុងពណ៍ស

៏ជ
រឹងមាំណ

នល្អ និងតុតូចៗជាច

ើន សម

ាប់ភ្ញៀវដក់របស់ញ៉ាំ និងដក់ Laptop បានយ៉ាងស

ួល។ The Blue Pumpkin
ផ្តល់ជូនអតិថិជននូវការ៉

មជាង 30 រសជាតិ ជាមួយនឹងនំខ

ក និងនំផ្ល

ឈើ និងនំប័ុងជាច

ើនជំរ

ស។
ដូចន

ះនៅព

លក
ាា
យ ប

សិនបើលោកអ្នកចង់រកកន្ល

ងដើម

បីកំសន្តសប

បាយជាមួយនឹងមនុស

សជាទីសាលាញ់របស់លោក
អ្នកនៅភ្នំព

ញ លោកអ្នកត

ូវត

ចងចាំថា ការញុំាការ៉

មគឺជាវិធីដ
៏ជ


សើរធ្វើឲាយលោកអ្នកមានអារម្មណ៍តាជាក់សាស់ថា្លា។ ជាមួយ
នឹងបរិយកាស ល្អស

ស់តាកាល ការ៉

មមានឱជារសឆា្ងាញ់ពិស បុគ្គលិកបំរ

រួសរាយ និងរីករាយចិត្តស្និទស្នាលនឹងអ្នកដ

លខ្លួន


ឡាញ់ ពិតជាធ្វ

ោយលោកអ្នកមិនអាចបំភ្ល

ច អារម្មណ៍ន

ះបានឡើយ។
Looking to escape the hot
sun, taking shelter from
the wind and rain, or seek -
ing a place to chill out at
the weekend is great if you
know where to fnd the
best ice cream parlour in
town. You can recline with
friends or family and share
a beautifully decorated
and designed sundae. Isn’t
that a moment worth
freezing to remember?
16 - ១៦
Page 17Top

 6ព

ឹក-11យប់ អាសយដ្ឋាន 245 មហាវិថីព

ះសីុសុវត្តិ មាត់ទន្ល

, និង  7ព

ឹក-8យប់ អាសយដ្ឋាន 111 មហាវិថីព

ះនរោត្តម
ខាងក្នុងហាងលក់សៀវភៅ Monument Books មើលផ

នទី lI9+N8 (023 998 153 [ @
Œ  ]
 11ព

ឹក-14ថ្ង


ង់, 5លា្ងាច-10យប់ អាសយដ្ឋាន 149-153E ផ្លូវ 169
មើលផ

នទី lK5 ( 023 884 334 012 200 007 [

]
Page 18Top

¿
Œ
Õ

ភោជនីយដ្ឋ

ន លុចបៀរហា
្គ

ឌិន
[¿3:30-12យប់]
 d   Œ  
#172 ផ្លូវ23

l6

012 967 603
ឧទាហរណ៍

មា៉ាសីុនត

ជាក់

ម្ហូបអាសីុ (េផ

សងទៀត)
សច់អាំង និងគ

ឿងក្ល

d
បៀរហា្គាឌិន
ែតជិនជូ

ប៊ូេហ្វ
Œ
ហាងកាេហ្វ
ទទួលប័ណ្ណឥតទាន
¿
ឡើងរាំបាន


ាបៀរ្រដហ្វ
អាហាររហ័ស

មានទទួលរៀបចំធ្វើពិធីផ


ងៗ
( េលខលើតុ
l
ទីតាំងលើផ

នទី

េលខដ

 ហាមជក់បារី
គា្មានស

ា/គ

ឿងស

វឹង
មានតាបប៊

យ៉ា/ហ្គ


មានទូរទស

សន៍ផ

សាយកីឡា
លើស $20 $10-20 ក
ាា
ម $10

ម្ហូបអឺរ៉ុប
@
មានអីុនធឺណ

ម្ហូប ែខ្មរ
ម្ហូប ជប៉ុន
ម្ហូប កូរ


ម្ហូប ចិន
ម្ហូប ៃថ
ម្ហូប វៀតណាម
ម្ហូប ឥណា
្ឌា


 11ព

ឹក-10យប់ អាសយដ្ឋាន 392 មហាវិថី ព

ះមុនីវង

ស មើលផ

នទី lS7
012 900 138 [ ]
ហាងលក់សច់នាំមុខគ

នៅកម្ពុជា
រាល់ទីកន្ល

ងនៅក្នុងតារាងរាយឈ្ម

និងការផ

សព្វផ

សាយ គឺមានលក្ខណ:ពិស

និងរបស់ពិស

សផ


ងៗ។ និមិត្តសញ្ញាទាំង


ះនឹងធ្វើឲ

យេលាកអ្នកមានភាពងយស

ួល
និងឆាប់យល់អ្វីៗដ

លមាន។
សូមប

ើទំព័រន

ះសម

ាប់ការោង។
និមិត្ត
សញ្ញ

សំគាល់
Page 19Top

Õ

 9ព

ឹក-9យប់ អាសយដ្ឋាន 404D ផ្លូវ មុនីវង

ស ចនោ
្ល

ះផ្លូវ 392 នឹង 360
មើលផ

នទី lT7 ( 023 987 998 អីុែម៉ល info@vintagecambodia.com [  ]
 6:30ព

ឹក-9យប់ អាសយដ្ឋាន 16 ផ្លូវ 51/310 មើលផ

នទី lR8
(023 221 761 092 404 365 ែវបសយ www.gloriajeans.com.kh [ @ Œ ]
Page 20Top

T BONE  [¿11ព

ឹក-10យប់]
មានលក់ សច់នាំចូលពីបរទ

ស និងសច់
នៅក្នុងស

ុកមានគុណភាពខ្ពស់ ជាច

ើន។
សូមអញ្ជើញមកកាន់ហាងរបស់យើង


ើសរ

សដំុសច់ ទម្ងន់ រួមជាមួយ
អាហារបនា្ទាប់បន

សំដ

លអ្នកព

ញចិត្ត
រួចចម្អិន នោះអ្នកនឹងបានទទួលនូវ
រសជាតិប្ល

ក ឆា្ងាញ់ពិសរជាមិនខាន!
392 មហាវិថី ព

ះមុនីវង


lS7
012 900 138
22
នៅទីណាដ

លលោកអ្នកឃើញសញ្ញាេនះនោះ លោកអ្នកអាចប

ើប

ាស់
ប័ណ្ណឥតទាន ដើម

បីទិញអ្វីៗែដលលោកអ្នកចង់បាននៅទីនោះ
KFC
[¿7ព

ឹក-11យប់]

ឥឡូវន

ះ KFC នៅភ្នំេពញ និង
សៀមរាប ចាប់បើកបម

ើជូនជាមួយ
រសជាតិសច់មាន់ដ
៏ជ
ឈ្ងុយឆា្ងាញ់ ដ


អ្នកបានដឹងថាពិតជាពិស

សបំផុត
170B មហាវិថីព

ះមុនីវង

ស (023 213 772
D13+D15 ជិតផ

សាសុវណា
្ណា
(023 213 914
93Eo មហាវិថីព

ះនរោត្តម
33+34 ភូមិមណ្ឌលII ឃំុស្វាយដង្គំ េខត្តសៀមរាប
ខ្ញី
K'NYAY RESTAURANT
[ចន្ទ-សុក

¿12ៃថ្ងត

ង់-9យប់,
សៅរ៍ ¿7ព

ឹក-9យប់, សម

ាកនៅៃថ្ងអាទិត

យ]
រីករាយជាមួយនឹងលំដប់លំដោយ
ៃនម្ហូបខ

្មរបុរាណ និងម្ហូបបួសទំនើប
នៅទីកន្ល

ងដ
៏ជ
មនោរម

យ ឬដឹកជញ្ជូន
ដល់ផ្ទះរបស់អ្នកត

ម្តង
25K ផ្លូវ 268
l010
(023 225 225 092 665 225
GLORIA JEAN'S COFFEES
[6:30ព

ឹក-9យប់]
មានបម

ើ កាហ្វ

និងតបអន្តរជាតិ
កាហ្វ

និងផ

្លឈើតាជាក់ៗបំបាត់
ភាពស
ាា
កទឹក។ រីករាយជាមួយ

ីងនៅ
BKK1 ហាងទំនើប Free Wif
ជាមួយនឹងការបម

ើជូនដ
៏ជ
ល្អ
16 ផ្លូវ 51/310
lR8
092 404 365
www.gloriajeans.com.kh
JAVA CAFÉ
[7ព

ឹក-10យប់]
មានតន្ត

ីចាក់កំដរពិរោះៗ ស

ាបៀរ


ា និងស

ាក

ឡុកមានគុណភាពល្អ
មានមុខម្ហូបច

ើនមុខ ជាពិស

ស ទាផស
កម្មវិធីសប

បាយចាប់ពីម៉

ង លា្ងាច
ជារៀងរាល់ថ

្ង និងជាកន

្លងដ

សមរម

យបំផុតសម

ាប់សម

ាកកម

សាន្ត
56 មហាវិថី ព

ះសីហនុ
lP9 + F7
43 ផ្លូវ 90012 833 512
SNOW YOGHURT
[¿9ព

ឹក-9យប

]
ហាងស្នូយ៉ូហ្គើតគឺជាហាងការ៉

មយ៉ាអួរ
ទីមួយនៅប


សកម្ពុជា។ ការ៉

មយ៉ាអួរ
គីជាអាហារដ

លអាចជួយដល់កោសិកា
រំលាយអាហារឲ

យមានសុខភាពមាំមួនដសំឡើងពីទឹកដោះេគា និងយ៉ាអួរស

ស់


សារសុវណា្ណា ជាន់ផ្ទាល់ដី
ខាងក
ាា
ជាប់ច

កចូលធំផ

សារសុរិយ និងជាន់ទី៤
ជិតជណ្តើរឡើងផ

សារផ

នសុលមាត់ទន្ល

សខាថ្មី ផ

សារាត


េកាះេពជ

(ជិតស្ពានព


)
NAGAWORLD

The Pangea Fusion (6:30am-11pm)
មានអាហារប៊ូហ្វ

រៀងរាល់ព

លព

ឹក
និងលា្ងាច ដ

លមានការផ្លាស់ប្តូរមុខម្ហូប
ប្ល

កៗ និងមានម្ហូបអាចកុម្ម៉ង់បាន
Bistro Romano (11am-11pm)
មានមុខម្ហូបប


ណីអីុតាលី ដ
៏ជ
មាន
ឱជារសជាច

ើនមុខ និងមានការត

ងលម្អ
ប្ល

កគា្មានពីរនៅក្នុងក

ុងភ្នំព

Korean Grill (11am-11pm)
មានម្ហូបកូរ៉

៏ជ


បីល

បាញ
ចម្អិនដោយចុងភៅជំនាញ
មានលក្ខណៈប


ណីដ
៏ជ
ល្អវិេសស
Le Gourmet (12-2pm; 6-10pm)
អាហារព

លលា្ងាចក
ាា
មពន្លឺភ្លើងទៀន

៏ជ


នមនោរម

យ និងភាពកក់ក្តមទាំងលម្អទៅដោយផ្ទាំងគំនូរ
លើជញ្ជាំងធ្វើឲ

យអ្នកមានផសុកភាព
ក្នុងការទទួលទាន
The Aristocrat (12pm-12am)
សម

ាប់លោកអ្នកដ

លចូលចិត្តស


និង Cigar ហាងយើងមានស

ា និង Cigar


ប់ប


ទដ

លនាំចូលពីបរទ

Darlin’ Darlin’ (8pm-3am)
ក្លឹបរាំកម

សាន្ត និងស្តាប់បទភ

្លងប

គំុតន
្តា

ដោយក

ុមហ្វីលីពីន មានស


សំបា៉ញ


ាក

ឡុក និងស

ាគ

ប់មុខជាច

ើន
សួនសម្ត

ចអគ្គស

នាបតិត
ាោហ៊ុនស

ន lO10
(023 228 822
NOODLE HOUSE
[¿10ព

ឹក-10យប់]
ហាងកាហ

្វទើបបើកថ្មី មានលក្ខណៈតូច
មានជំនាញធ្វើមីឲ

យទៅជាមុខម្ហូបដ៏ជ
ឈ្ងុយ ឆា្ងាញ់ជាច

ើនមុខ និងរហ័សទាន់ចិត្ត
និងមានទីតាំងនៅអគារសម័យបារាំង
ហើយអាហារភាគច


នមានតម្ល

ពី
$3 ទៅ $3.9 ប៉ុណ្ណ

ះ។
32AE ផ្លូវ 130
lH9
077 919 110
HAREM SHISHA LOUNGE
[¿4រសៀល-4ទៀបភ
្លឺ
]
កន្ល

ងទើបបើកថ្មី មានលក្ខណៈល្អ
ឥតខ្ច

ះសម

ាប់ការបរិភោគភ

ស្ជៈ និង
កម

សាន្តសប

បាយ និងអាចជក់បារីដ

មានក្លិនផ្ល

ឈើចំរុះ ជាមួយមិត្តភ័ក

157 ផ្លូវសីុសុវត្ថិ
lH9
092 986 951
sarIka
SARIKA 
I
I@[¿10:30ព

ឹក-យប់ជ
ាា
]

រីករាយជាមួយនឹងបរិយកាសជាគាួសរ
នៅក្នុងសួនច

បារដ

លមានអាងហ

លទឹក
និងផ្ទះេឈីប

បខ្ម

រ មានបន្ថ

មនូវហ្គ

សម

ាប់កុមារ ចង
្កា
ាន អាំងសច់ និង
កន្ល

ង ញំុនំភីហ

សា េបីកបម

ើជូរាល់ថ

្ង
ចាប់ពីម៉ង 10 ព

ឹកដល់ 11 យប់
អាសយដ្ឋានផ្ទះេលខ 69 ផ្លូវល

ខ 566
ខណ្ឌទួលគោក ក

ុងភ្នំេពញ
69 ផ្លូវ 566
lC1
017 456 116
រាយឈ្ម

ះេភជនីយដ្ឋ

[
សញ្ញាមា៉ាសីុនត

ជាក់ |
ប័ណ្ណឥណទាន |
កម្មវិធីសប

បាយៗ |
ម៉

ងបើក
| @ មានអីុធឺណ

ត ]
Page 21Top

ហាងនំប័ុងាយ័ន
BAYON BAKERY [¿4:30ព

ឹក-9យប់]
មាននំច

ើន ស

ស់ជានិច្ច
មានរសជាតិឈ្ងុយឆា្ងាញ់ តមា្លចាប់ពី 800 ៛
ឡើងទៅ អាចរកបាននៅសខាទាំង 9
របស់យើង
78Eo ផ្លូវ 128 lJ6
(023 882 278
547Bo ផ្លូវ 93 lP7
(023 996 385
436 A4-5 ផ្លូវ 254 lK1 ( 023 882 208
327A ផ្លូវ 110
(023 890 588
A03-05 ផ្លូវជាតិ 6A lA10 ( 023 430 233
35B ផ្លូវ 70 lB6
(023 991 966
េមត

ូ កាេហ្វ
METRO

[¿9:30ព

ឹក-1យប់]
ជាទីកន្ល

ងល

ខមួយនៅ ក្នុងទីក

ុង
ភ្នំេពញ សម

ាប់ការញំុអាហារ េភស្ជៈ
និងជួបជំុមិត្តភ័ក

ហើយជា បារ និង
េភាជនីយដ្ឋាន ដ

លមានលក្ខណៈទំនើប
ទាន់សម័យ ហើយវាមានទីតាំង
នៅតាមបណ្ត

យមាត់ទន្ល

ផ្លូវ 148 ជាប់សុីសុវត្ថិ
lI9
(023 222 275
VINTAGE WINE CELLARS
[¿9ព

ឹក-9យប់ (បិទថ

្ងអាទិត

យ)]
យើងបានធ្វើការជ

ើសរ

សស

ាដ
៏ជ
ល្អ
ឥតខ្ច

ះ "Old World" ពីប


សអឺុរ៉ុប
វាស័ក្កសម ចំពោះអ្នកដ

លទើបត

នឹង
រៀនផឹកស

ាដំបូង និងអ្នកដ

លមាន
បទពិសធន៍ក្នុងការផឹកស


ាប់
404D មហាវិថីព

ះមុន្នីវង


lT7
(023 987 998
ម៉

ស័្ទរ ស៊ុគីស៊ុប
MASTER SUKI SOUP

[េមីលទំព័រទី2]
មានអាហារកុម្ម៉ង់ផ


ងៗ ស

វាកម្មល្អ
រហ័សទាន់ចិត្ត និងប

កបដោយ
អនាម័យខ្ពស់ មានទទួលរៀបចំធ្វើ
ខួបកំណើត និងពិធីជប់លៀងផ


ងៗ
បាក់ទូក lH4

ាា
យចង្វា lA9


សារសូរិយ lH6


សារសុវណា
្ណា
lT2
(023 992 978
ម៉

ស្ទ័រគ

ីល
MASTER GRILL
[10ព

ឹក-9យប់]
រីករាយជាមួយ មាន់ហឹរមា៉ាស្ទ័រគ

ីល
រសជាតិប្ល

ក ស្តង់ដរអន្តរជាតិ ដ

លមក
ពីសហរដ្ឋអាម

រិច។ មានអាហារ
ជាច

ើនមុខ ដូចជា ប៊ឹហ្គឺ បាយ
និងការ

៉ម ដ

លមានតម្ល

សមរម

និងប

កបដោយអនាម័យខ្ពស់


សារសុរិយ ជាន់ទី5
lH6


សារសុវណា្ណា ជាន់ទី3
lT2
មហាវិថីព

ះសីហនុ
lP7
YI SANG
 [¿7ព

ឹក-11យប់]
ស្ថិតនៅតាមបណ្ត

យផ្លូវជាតិល

ខ4 ឆាប់ៗ
េនះនឹងបើកទីតាំងមួយទៀតនៅក
្នុង
មជ

ឈមណ្ឌលព័ត៌មានទ

សចរណ៍មុខ


ះបរមរាជវាំង។ មានបម

ើ ម្ហូប
ឆា្ងាញ់
ដូចជា មីស៊ុប និងឌីម
សំថ្មីៗ មានអាហារ
េពលព

ឹក ថ្ង


ង់ និងព

លលា្ងាច
តម

្លចាប់ពី
1.80ដុលា្លារ។
78 តាមបណ្ត

យផ្លូវជាតិល

ខ4 lL10, R10
ក្នុងមជ

ឈមណ្ឌលព័ត៌មាន
015 889 688
េទសចរណ៍មុខព

ះបរមរា
ជវាំង
(023 220 822


វើហៅស៍
RIVERHOUSE

[¿10ព

ឹក-យប់ជ
ាា
]

តៀម និងបារទាន់សម័យមានអាហារចំរុះ
រួមទាំងស

ាក

ហមច

ើនប


ទ និង


ាលាយ អាចកក់កន្ល
ាងដច់ដោយ


កពីគ

នៅរោងលើមានកន្ល

ងអង្គុយ


ង េហីយយើងមាន
DJ ទាំងជន
ជាតិខ្ម

រ និងជនជាតិបរទ

សទៀតផង
110 ជិតសីុសុវត្ថិ
lH9
(023 212 302
RIVERSIDE BISTRO
 [¿7ព

ឹក-2យប់]


គំុតន
្តា
ីពីម៉

ង 8:30 យប
់ ដល់ ម៉

ង 12:30
រំលង អា ្រាត មានតាបប


យ៉ា និងបាប៊

Free ។
បញ្ចុះតម្ល

40%
ពីម៉

ង 6 លា ្ងាច
សម

ាប់
Cake


ប់មុខ ផ

សាយផ្ទាល់រាល់ព

ឹត្ត
ិការណ៍ និង
កីឡា Free Wif ល

បឿនលឿន ភ
្លក់រសជាតិ
ម្ហូបតាមប

ប អឺុរុ៉ប អាសីុ និងស

ាក

ឡុក
273A ផ្លូវ សុីសុវត្ថិ ទល់មុខមlJ9
( 023 212 898 012 277 882
WASABI
[¿11ព

ឹក-14ថ្ង


ង់ និង5លា្ងាច-10យប់ ]
លោកអ្នកអាចពិសរអាហារដោយស

រី


លមានម្ហូបជាង 100 មុខផ


ងៗគា
្នា
ឥឡូវន

ះហាងយើងខ្ញុំមានការបញ្ចុះ
តំល

ពិស

សត

ឹមត

$16.99 ប៉ុណ្ណ

យើងខ្ញុំចាប់បើកបំរ

ពីម៉

ង 11 ព

ឹក
ដល់ 14 ថ្ង


ង់ និងពីម៉

ង 5 លា្ងាច ដល់
10 យប់ជារៀងរាល់ថ្ង

149-153E ផ្លូវ 169
lK5
(023 884 334 012 200 007
PONTOON
[¿7ព

ឹក-យប់ជ
ាា
]
ក្លឹបកម

សាន្តដ

លល្អត

មួយគត់នៅក្នុង
រាជានីន

ះ និងចាប់ផ្តើមបើកម្តងទៀត
ហើយនៅពាក់កណា្តាលខ

មករាេនះ
សូមអញ្ជើញមកចូលរួមរីករាយជាមួយ
ក្លឹបដ

លជាទីព

ញនិយមនៅក្នុង
ទីក

ុងភ្នំព

ញន

ះ នៅទីតាំងថ្មីរបស់
យើងនៅលើផ្លូវ 172!!!
ផ្លូវ 172 ជិត 51
lK8
ជិតផ

សារហ្គ

លសូរិយ
012 371 813
BLUE PUMPKIN

[¿6ព

ឹក-11យប់]
ជាផ្ទះដុតនំ នំpastry ហើយនិងការ៉


ដោយចុងភៅ pastry ជនជាតិបារាំង


សភាពជាប់នឹងមាត់ទន្ល
ា អាចសំរាក
កម

សាន្តជាមួយ សឡុងគ ាា មាន Free
Wif និងពោរព

ញដោយមា៉ាសុីនត

ជាក់
245 មហាវិថីព

ះស

ីសុវត្ថិ lI9+N8
សខាក្នុងហាង Monument Books
(023 998 153
bYSI

[¿9ព

ឹក-8:30យប់]
ជាហាងនាំចូលនូវ
មា៉ាក និងម៉ូតតាមប


អន្តរជាតិពីប


សសិង្ហបុរី មានម៉ូតទ
ំនើបៗ
ទាន់សម័យសំរាប់សុភាពនារីទាំងឡាយ
រាប់បញ្ចូលទាំងម៉ូតសំរាប់ពិធីពិស

សផ


ងៗ
និងម៉ូត
សមញ
្ញជ
ៗ។ រីក រាយជាមួយនឹង
បទពិ សទធ៍ដ
៏ជ
ល្អន

ការទិញសំលៀក
បំពាក់
50B មហាវិថីព

ះសីហនុ
lP9
(023 213 668
Page 22Top

22 - ២២
Sabay Sabay
Celebrity
បទសម្ភ

សន៌
ស្ថិតក្នុងវ័យអាយុ 20 ឆ្ន

ំ មានកំពស់ជាង 1មែ៉ត 67 និងមានទំងន់ប

ហែល 49 គីឡូក
ែែ
ម ជាមួយនឹងទឹកមុខ
មានមន្តស្ន

ហ៌ប

កបដោយភាពទាក់ទាញ និងមានស

បែកភ្លឺរោងោះ កញ្ញ

ប៊


យា

វបានគ

ចាត់ទុកថា
ជារាជនីសម

ស់មួយរូបក្នុងប


សកម្ពុជា ដែលមនុស

សរាល់គា
្ន

ឈរសំឡឹងមកនាងស្ទើរតែភ្ល

ចដកដង្ហើម។
វាគា្មានអ្វីនឹងងឿងឆ្ងល់ទលក

ុមហ៊ុនសប៊ូលុច

ស បានសម
ាា
ចចិត្តជាើសរ

សប៊

រីយ៉ា យកមកផ

សព្វផាសាយស្ពតពាណិជ្ជកម្មតាម
ទូរទស

សន៍ ដ

លធ្វើោយក

ុមហ៊ុនន

ះទទួលបានោគជ័យយ៉ាងធំធ

ងក្នុងចំ ណមមហាជនខ្ម

រ ដ

លោយតំល

លើវិស័យសិល

បៈ

៏ជ
ដូចជាគុណភាពន

ការផ

សព្វផាសាយពាណិជ្ជកម្មដ

រ។
ការផ

សព្វផ

សាយស្ពតន

ះ គឺមិនម

នជាលើកទី 1 ទ

សំរាប់កញ្ញាទ

ចាប់តាំងពីកញ្ញាបានជាប់ចំណាត់ថា្នាក់ល

ខ 2 ជាស

ីស្អាត
ី ក្នុងឆា្នាំ 2008 ប៉ុន្ត

វាត

ូវបានគ

ចាត់ទុកថាជាស្នាដ


កបដោយការព

ញចិត្ត និ ងមានការទទួលស្គាល់ច

ើនក្នុងព


បច្ចុប

បន្ន ហើយសូម

បីត


ុមគ


សរ និងមិត្តភ័ក
្តា

៏ជ
មានមទនភាពចំពោះកញ្ញាដ

រ។ កញ្ញាបានចុះកិច្ចសនាយាភា
្ល
ាមោយក

ុមហ៊ុន
សប៊ូលុច

ស ដើម

បីថតផ

សាយស្ពតពាណិជ្ជកម្មសប៊ូដុសខ្លួនលុច

ស បនា្ទាប់ពីកញ្ញា ទទួលចំណាត់ថា្នាក់ក្នុងការប

កួតស

ីស្អាត ហើយ
កញ្ញាបានថតស្ពតពាណិជ្ជកម្ម សំរាប់ផលិតផលផ


ងៗទៀត ដូចជា Super Comfort និង Vilin Coffee ។ ក
ាា
ពីន

ះ កញ្ញា

៏ជ


ូវបានគ

ទាក់ទងោយថតដក់ក្នុងផ្ទាំងរូបភាពធំៗ ទស

សនាវដ្តី និងធ្វើកិច្ចសំភាសន៍នានាជាដើម ដ

លធ្វ

ោយកញ្ញាមានភាព
មមាញឹកយ៉ាងខា្លាំងគួរសមដ

រ។ ក្នុងព

លថ្មីៗន

ះ កញ្ញាទើបត

មកពីថតស្ពតពាណិជ្ជកម
្ម
តាមទូរទស

សន៍ោយក

ុមហ៊ុន ម៉ូតូហុងដ


លត

ូវទៅថតនៅប


សថ

មិនត

ប៉ុណ្ណ

ះ កញ្ញាក
៏ជ
កំពុងធ្វើការយ៉ាងសកម្មជាមួយក

ុមហ៊ុន Sun Modelings ដ

លបានរ

ស ក

ុមម៉ូឌ

លចំនួន 20 រូប
ៅថា Super Model Cambodia សម

ាប់ក

សួងទ

សចរណ៍បញ្ជូនទៅដើរមូ៉ដនៅប


សវៀតណាម ដ

លមានការចូលរួម
ពីកម្ពុជា វៀតណាម កូរ៉

និងជប៉ុននាខ

តុលាន

ះ និងនៅពាក់កណា្តាលខ

ធ្នូ នៅកំពង់សមក្នុងឱកាសប

ារព្វសម្ព

ធ ឆ្ន

រសមុទ

កម្ពុជាជាឆ្ន

រសមុទ


ស់ស្អាតជាងគ

មួយក្នុង ចំណមឆ្ន

រ សមុទ


ស់ស្អាត លើព ិភពលោក និងនៅខ

មករាខាងមុខ កញ្ញានឹង


ូវចូលរួមពិធីសម្ព

ធសុខារីសតបូកគោ។
កញ្ញ

ប៊ីរើយា


ក៏អាច នឹងមនសំណងត


វានគេជ

ើសរើសជាតំណងកម្ពុជា ជាមួយនឹងតំណងបុរសម្ន

ក់
ទៅចូលរួម Asia Model Festival Award នៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េផងដ

រ ដោយមន 16 ប

ទេសចូលរួម


លនេះនឹងជាកិត្តិយសបំផុតសម
េេ
ប់កម្ពុជា ក៏ដូចរបស់កញ្ញ

ផ្ទ

ល់ផងដ

រ។
ប៊

រីយ៉ាកំពុងហាត់រៀនរាំរបាំប


ណីបូរាណជាច

ើនរួមទាំង របាំប

មូលផលផងដ

រ ពាមទាំងរបាំបរទ

សដូចជាការរាំបាឡ


លមាន
ការពិបាក ក្នុងការហាត់គួរសម ដើម

បីពង

ឹងសមត្ថភាពខាងសិល

បៈ ខណៈព

លដ

លកញ្ញាត

ូវប

ឹងប
ាា
ងផ្នាកភាសបរទ

សដ

រ។
នៅព

លប៊

រីយ៉ា កំពុងហាត់រៀនដើម

បីប

ឡងកញ្ញាស

ស់ស្អាត
ី 2008 កញ្ញាមានការ ព

ញចិត្តនឹងព

លវ

លានោះណាស់
ដោយបានជួបជាមួយមិត្តថ្មីល្អៗ និងច

ករំល

កព

លវ

លា មានតំល

ជាច

ើន។ ោះជាបច្ចុប

បន្នពួកគ

ពុំសូវបានជួប
គា្នាក្តី ក
៏ជ
ចំណង
Page 23Top

២៣ - 23
Sabay
Sabay
Page 24Top

មិត្តភាពនៅត

មានជាដ
៏ជ
រាប គឺ ថានៅព

លដ

លគ

ជួបគា
្ន
ានៅតាមកម្មវិធីផ


ងៗ ពួកគងត

និយយពីសម័យកាលដ

លគ

នៅប

ឡង និងហាត់សំដ

ងជាមួយគា្នា។ ព


នោះកញ្ញាមិននឹកស្មានថាបានជាប់ផង ហើយកញ្ញាមិនបានប

ាប់អ្នកផ្ទះទ

រហូតដល់
ជាប់ជំរុះសល់ត

20 នាក់ ដ

លធ្វើ ោយអ្នកផ្ទះ និងបងប្អូនមានការ
ភា្ញាក់ផ្អើ
លជាខា ្លាំង។
អ្នកផ្ទះរបស់កញ្ញាពុំបានថាអ្វីទ

ដោយកញ្ញាជាកូនពៅសំណព្វចិត្តត

កញ្ញាក
៏ជ
មិនភ្ល


ការសិក

សាដ

រ ដ

លន

ះជាចំនុចសំខាន់ធ្វ

ោយកញ្ញាអាចធ្វើអ ្វីបានខ្លួនឯងជាច

ើន។
រហូតមកដល់ព

លន

ះ ប៊

រីយ៉ាពិត ជារីករាយនឹង អ្វីដ

លកញ្ញាក ំពុងធ្វើណាស់ ដូចជា
ធ្វើជាតារាម៉ូឌ

លសំរាប់ស្ពតពាណិជ្ជកម្ម និងសិក

សានៅសកលវិទ

យាល័យជាតិគ

ប់គ
លបច្ចុប

បន្នកញ្ញាជានិស

សិតឆា្នាំទី 2 ផ្ន

កហិរញ
្ញជ
វត្ថុ និងធនាគារដើម

បីោយបានកា្លាយ
ជាធនាគារិកមួយរូបនៅព

លអនាគត ដ

លវាជាក្តីសាមាកាលពីកុមារភាពរបស់កញ្ញា
ហើយដ

លវាជាក្តីស


មួយ បនា្ទាប់ពីក ្តីស


ចង់កា
្លា
យជាអ្នកបំរ

ការលើយន្តហះ។
មហិច្ឆិតាចុងក
ាា
យបំផុតរបស់កញ្ញា គឺចង់ធ្វើការនៅធនាគារ និងទទួលបានភាព
ោគជ័យនៅក្នុងជីវិត
។ ប៉ុន្ត

ឧស

សាហកម្មភាពយន្ត មិនគួរជាឧ បសគ្គស ំរាប់ក្តីបំណងរ
បស់កញ្ញាទ

។ កញ្ញានិយយថា "ការថតស្ព តពាណិជ្ជកម្ម គឺជាអ្វីដ

លខ្ញុំរីករាយនឹងធ្វើ
ប៉ុន្ត

ខ្ញុំនឹងអាចឈប់ថតប

សិនបើជាោយខ្ញុំជ

ើសរ

សរវាងការងរមូឌ

ល និងថតស្ពត និងធ្វើការនៅធនាគារ។ ោះជាយ៉ាង
ណាក
៏ជ
ដោយ ខ្ញុំនឹងព

យាយមធ្វើវាទាំងពីរក្នុងព

លត

មួយោយបាន"។

េេ
ពីហាត់ប
េេ
ណ ដូចជាការដើរ និងកាច់ក

បាលពោះ ពេមទាំងថ

រក

សាសម្ផស

សខ្លះៗនៅផ្ទះ
នៅពេលទំនេរ ប៊ីរើយាករាយនឹងការដើរផ

សារ ធ្វើកិច្ចការងារផ្ទះ នាំឆ្ក

និងឆ្ម

រសំណព្វចិត្តដើរលេង អានសៀវភៅកំប្ល

ង និងមើលទូរទស

សន៍។


ឯពណ៌ដ

លកញ្ញ

ចូលចិត្ត គឺពណ៌ផ្ក

ឈូក ស ផ្ទ

មេយ និងខ្មលវ

លាដ

លកញ្ញាមានស

ចក្តីសុខបំផុត គឺព

លជួបជុំជាមួយក

ុមគាួសរ ដ

លនៅក្នុងគាួសរ កញ្ញាជាកូនពៅសំណព្វក្នុង
ចំណមបងប្អូនបីនាក់។ នៅផ្ទះ ក

ុមគ


សរៅកញ្ញាដោយពាក

យយ៉ាងផ្អ

មល្ហាមថា អាលីសព

ញៗមាត់។ ឪពុកមា្តាយកញ
្ញ
ាជា
អ្នករកស

ី ខាងសក្តិទាហាន និងរស់នៅម្តុំអូឬស

សី តាំងពីដើម។
កញ្ញាប៊

រីយ៉ាទទួលការគាំទ

និងលើកទឹកចិត្តពីគាួសររបស់នាង 100 ភាគរយ ដូចជាការថតស្ពតពាណិជ្ជកម្មការសិកាសា
រៀនសូត

ហើយនិងការជ

ើសរ

សមាគា៌ាសំរាប់ដើរនាព

លអនាគតរបស់កញ្ញានិយយទៅទាំងការងរ ដ

លត

ូវធ្វើបាចាំជីវិតកាា
ពីវិស័យសិល

បៈ និងការជ

ើសរ

សគូស

កក្តី។ កញ្ញាត

ងទទួលភាពកក់ក្ត

ពីគាួសរ និងព

លខ្លះទទួលបានពីបុរសអាថ៌កំបាំង
មា្នាក់ ដ

លនិយយដល់ចំនុចន

ះធ្វើោយកញ្ញាមានទឹកមុខញញឹមអឹមអៀនៗ និងស្ងាត់ស្ងៀម ត

កញ្ញាបានបង្ហើបប

ាប់ថា ជា
ទូទៅនាងត

ងត

ចាត់ទុកប

ះដូងនាង នៅទំន

រនៅឡើយទ


ាា
ះចង់យកចិត្តទុកដក់លើការសិក

សា និងវិស័យសិល

បៈដ


ខ្លួនកំពុងត


ញចិត្តខា្លាំង។
កញ្ញាប៊

រីយ៉ាអាចមានឆន្ទៈនិងការប្តាជា្ញាចិត្តអំពីការសិក

សា បញ្ហាការងរ និងសម
ាា
ចចិត្ត ផ្ន

កប

ះដូង និងបំណងទៅថ្ងាអនាគត
បានដោយមានការគាំទ

ពីក

ុមគាួសរដូចសព្វថ្ង

េនះ
ដោយសរកញ្ញា បានធ
្វើ
ោយឪពុកមា្តាយរបស់នាងទុកចិត្តនាងថាកញ្ញាអាច
ឯករាជ

យលើខ្លួនឯង។ កញ្ញាបានបញ្ជាក់ថា "មា្តាយខ្ញុំអនុញ្ញាតោយខ្ញុំសំរ

ចចិត្តជ

ើសរ

សផ្លូវដើរដោយខ្លួនឯង ប៉ុន្តាមា្តាយខ្ញុំត

ងត

រំលឹកខ្ញុំថា គួរត


ះគិតោយបានល្អិតល្អន់មុននឹងសំរ

ចចិត្តធ្វើអ្វីមួយ"។
24 - ២៤
At the age of 20 and
standing at 167cm and
49kg with her gracious
charming face and warm
light skin tone, Briya is
one of Cambodia’s most
successful young models, as
well as a keen student now
in here sophomore year at
the National University
of Management where
she is studying fnance
and banking.
Page 25Top

 7ព

ឹក-10យប់ អាសយដ្ឋាន 56 មហាវិថីព

ះសីហនុ និង 43
ផ្លូវ 90
មើលផ

នទី lP9+F7 012 833 512 [ @ Œ ]
Page 26Top


recipe វិជា
្ជ

ធ្វើម្ហូប
េតីោកអ្នកចង់ធ្វើម្ហូបពិស

សៗ ឬចង់ភ្លក់នូវរសជាតិមុខម្ហូបបែ្លកៗ ដែរ ឬទ

?
នូវល

ខន

ះ សប

បាយ សប

បាយ សូមណែនាំោកអ្នកនូវចុងភៅដ៏ចំណានមា
្ន

ក់
គឺោក
អូ សុខាដែលកំពុងបម

ើការក្នុងភោជនីយដ្ឋ

ន East & West Cuisine ។
ោកនិងបង្ហ

ញជូនោកអ្នកនូវវិធីធ្វើមុខម្ហូប
ស្ង

រសុ៊បក

បាលត

ីឆ្ក

កជាមួយត
េេ
វខ្ចង


ឿងផ

សំ


បាលត

ីឆ្ក

ក ត

ាវខ្ចង ផ

សិតចំបើង ផ្ទី ស្អំ
ប៊


ង ទឹកត


ស្ករ ស៊ុបខ្នរ អំបិល ស្លឹកខ្ទឹម
ជីវា៉ាន់សុយ ជីរណា ខ្ទឹមបំពង។
វិធីលាងក

បាលត

ីឆ្កបាលត

ីឆ្ក

កយើងត

ូវយកមកពុះជាពីរ រួចសមា្អាត
នឹងអំបិល 3 ឬ 4 ដង រួចយកមកលាងទឹកឲ

យស្អាត
ទុកឲ

យស

ស់ទើបយកមកចម្អិន។


ធីលាងបន

្ល


ាវខ្ចងដ

លយើងទិញពីផ

សារស

ស់ៗ យើងត

ូវចិតសំបកច

ញ រួចយើងដក់ត

ាំក្នុងទឹកអំបិល រយៈព


5នាទី រួចស

ង់ដក់កញ
ាា
្ចងឲ

យស

ស់ទឹក បនា្ទាប់មកទៀតយើងចិតផ

សិតចំបើងឲ

យអស់ដី រួចយើងដក់ត

ាំ
នឹងទឹកអំបិលជាមួយទឹកខ

្មះរយៈព

ល 5នាទី បនា្ទាប់មកយើងប

ះផ្ទី និងស្អំ យកាងច

ញ រួចយកទៅត

ាំ
នឹងទឹកលាងប
នា្លលា យទឹករយៈព

ល 5នាទី រួចស

ង់ដក់កញ
ាា
្ចងឲ

យស

ស់ទឹក ទើបយើងយកទៅប

ើប

ាស់។
វិធីចម្អិន
ដំបូងយើងត

ូវដំទឹកស៊ុបទុកមួយអនើ្ល រួចយកក

បាលត

ីឆ្ក

ក និងត

ាវខ្ចងទៅបំពងនឹងខា្លាញ់ក្ត

រយៈព


2នាទី ឲ

យក

ៀមល្មមទើបយើងយកទៅបង់ក្នុងទឹកស៊ុបដ

លយើងដំរួចរយៈព

ល 5នាទី ឲ

យពុះល្មម ទើប
យើងបង់ប៊


ង ទឹកត

ី ស្ករ ស៊ុបខ្នរ រួចភ្លករសជាតិរបស់វា។ ជាចុងក
ាា
យយើងត

ូវយកបន

្លដូចជាផ

សិត ផ្ទី
ស្អំ ដ

លបានលាងសមា្អាតរួចយកទៅបង់ក្នុងស៊ុបមួយបំពុះ។ បង់ជី និងខ្ទឹមបំពងជាការស
ាា
26 - ២៦
Sabay Sabay
Page 27Top

២៧ - 27
Sabay
Sabay
Page 28Top

36 - 36
Sabay Sabay
Beauty Advice
សុខភព និងសម

ស់
ពណ៌មានឥទ្ធិពលយា


ងខា
្ល

ំងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសព្វថ្ង

វាកំណត់ពីសម្លៀកបំពាក់ដែលយើងត

ូវស្លៀកពាក់
ម្ហូបចំណីដែលយើងត

ូវបរិភោគ រាយកាយខាងក
ែែ
របស់យើង ទីកន្លែងដែលយើងរស់នៅ អារម្មណ៍របស់យើង ជានិច្ចក
កាល
យើងមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ោះទ

។ ប

សិនបើយើងចង់ដឹងអំពីឥទ្ធិពលរបស់ពណ៌ យើងត

ូវសា
្គ

ល់ពីពណ៌សិន។
ពណ៌ជាផ្ន

កដ
៏ជ
សំខាន់មួយនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់មនុស

សយើង។ ពណ៌អាចប

ើសម

ាប់ទាក់ទាញអារម្មណ៍ រឺក៏ជអាចធ្វើឲ


មនុស

សមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអ្វីមួយក
៏ជ
បាន។ ពណ៌ឆើត អាចធ្វើឲ

យមនុស

សមានអារម្មណ៍រីករាយ និងស

ស់ស

ាយ ចំណ

កឯ
ពណ៌ស

ាលស

ទន់វិញអាចធ្វើឲ

យគ

នឹងឃើញដល់ព

លភ្លៀង ដ

លបង្ហាញនូវអារម្មណ៍មិនសូវសប

បាយចិត្ត។ ពណ៌នៅក្នុងធម
្មជាតូវបានប

ើដើម

បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីមិត្តភក្តិ (ប

ោះបីជាទូទៅ គឺមនុស

សប

ុសដ

លប

ើពណ៌ឆើត) ហើយវប

បធម៌ផគា្នាឲ

យអត្ថន័យរបស់ពណ៌ផ


ងៗគា្នា។ ឧទាហរណ៌ ពណ៌ក

ហមមានន័យថាសំណាងនៅក ្នុងសង្គមចិន ដោយឡ

កមានត

អ្នកម៉ាមា៉ាយ
ប៉ុណ្ណ

ះដ

លស្លៀកសំលៀកបំពាក់ពណ៌ស្វាយនៅក្នុងសង្គមថ


៏ជ
ប៉ុន្តានៅខាងប៉

កបស្ចិមប


សវិញ ពណ៌ក

ហមតំណាងឲាា
ះថា្នាក់ឬឈប់ ហើយពណ៌ស្វាយមានន័យថាភាពស្ម

ះត

ង់។
ដូចគា្នាទៅនឹងទស

សនៈដ

លថាវប

បធម៌ផ


ងគា្នាឲ

យអត្ថន័យរបស់ពណ៌ផ


ងៗគា្នា ពណ៌នឹងមើលទៅឃើញផ


ងគា្នា អាស

័យលើក
តា្តាផ

សំដ

លពណ៌ប

ើជាមួយ។ ដោយហ

តុថាមនុស

សយើងរាល់គា
្ន
ាមានពណ៌ធម្មជាតិផ


ងៗពីគា្នា ដូចជាសក់ ស


ក និងភ្នាកជាដើម
ដូចនះហើយគា្មានអ្វីគួរឲ

យភា្ញាក់ផ្អើលនោះទ


លថាពណ៌មួយចំនួនមើលទៅសមនឹងត

ជាមួយនឹងមនុស

សមួយចំនួន ហើយពណ៌ខ្លះ
ទៀតស


គា្នាទៅនឹងមន ុស

សមួយចំនួនផ


ងទៀត។ ខាងក
ាា

ះជាការណ

នាំមួយចំនួនដើម

បីឲ

យលោកអ្នកស្គាល់ពីពណ៌សំប
ុររបស់
លោកអ្នក ហើយតើពណ៌អ្វីដ

លស័ក្តិសមនឹងរូបលោកអ្នក?


ុមពណ៌មនពីរប

េភេទធំៗគឺ ក

ុមពណ៌ភ្លឺ (warm colour) និងក

ុមពណ៌ងងឹត (cool colour)។
មនុស

សដ

លរស់នៅក្នុងតំបន់ត

ូពិច ជាទូទៅចូលចិត្តប

ើប
េេ
ស់ពណ៌ភ្លឺជាងបេជាជនដ

លរស់នៅក្នុងតំបន់ដ

មនអាកាសធាតុតេជាក់ ដ

លរដូវរងារមនរយៈពេលយូរ ហើយពួកគេមិនសូវានឃើញពន្លឺថ្ង


ើនប៉ុនា
្ម

នទេ។
មានភាពខុសប្ល

កគា
្ន
ាជាច

ើនរវាងពណ៌ភ្លឺ និងពណ៌ងងឹត ហើយវិធីសស

្តដ

លគ

និយមប

ើដើម

បីកំណត់ពីភាពផ


ងគា្នាន

ពណ៌
(Color Palate) គឺគ


ើប

ាស់រដូវទាំងបួន។ ពណ៌ភ្លឺត

ូវបានប

ងច

កទៅជារដូវស្លឹកឈើជ

ុះ និងរដូវផ្ការីក ហើយពណ៌ងងឹត
គឺរដូវា្លាក់ទឹកកក់ ឬរដូវស្លឹកឈើជ

ុះ។
ចំនុចសំខាន់បំផុតដ

លជួយកំនត់ថាតើពណ៌ណាមួយដ

លស័ក្តិសមនឹងរូបអ្នក គឺពណ៌ស


ករបស់អ្នកផ្ទាល់ត

ម្តង។ មនុស


ភាគច

ើនត

ងគិតថាស


កមានលក្ខណៈភ្លឺ ឬសាអាប់ ប៉ុន្តានៅក្នុងករណីន

ះ ពណ៌ស


កមានលក្ខណៈចាើនជាងអ្វីដ

លគ

គិតទៅ
ទៀត។ មានពណ៌តូចៗ (Undertones) ជាច

ើននៅក្នុងពណ៌ស


ក ហើយពណ៌តូចៗន

ះហើយ ដ

លធ្វើឲ

យពណ៌មើលទៅសម
ឬមិនសមចំពោះលោកអ្នក។ ដោយសរត

ពណ៌ស


កប


លជាពណ៌ងងឹត ន

ះមិនមានន័យថាពណ៌ស


កជាពណ៌ភ្លឺនោះទ


វិធីលឿនបំផុតចង់ដឹងថាតើលោកអ្នកនៅក្នុងក

ុមពណ៌ណាមួយក្នុងចំនោមក

ុមពណ៌ធំៗទាំងពីរខាងលើន

ះ គឺលោកអ្នកត

ូវត

28 - ២៨
Page 29Top

២៩ - 29
Sabay Saba
y
Photography @
The Doll House
Page 30Top

មើលទៅលើសរស


របស់អ្នកនៅក
ាា
មពន្លឺថ្ងសិនបើវាមានពណ៌ប

តងនោះ
លោកអ្នកស្ថិតក្នុងក

ុមពណ៌ភ្លឺ ហើយប

សិនបើវាមានពណ៌ខៀវវិញ នោះលោកអ្នក
ស្ថិតក្នុងក

ុមពណ៌ងងឹត។
នៅព

លដ

លលោកអ្នកកំណត់ពីក

ុមពណ៌របស់លោកអ្នកហើយនោះ លោកអ្នក
អាចចាប់ផ្តើមកំណត់ព ីពណ៌សក់ដ

លស


គា
្ន
ាទៅនឹងពណ៌ស


កធម្មជាតិរបស់លោកអ្នក
ហើយវានឹងបង្ហាញសម

ស់ដ
៏ជ


ស់ស្អាតនៅលើផ្ទ

មុខរបស់លោកអ្នក។ លោកអ្នក


លមានក

ុមពណ៌តូចៗនកពណ៌ខៀវ ឬផ្កាឈូក គឺស្ថិតក្នុងក

ុមពណ៌ងងឹត។
ចំណុចន

ះមានន័យថាពណ៌សក់ ដ

លមានជាតិពណ៌លើស ( overtone) នឹងមើល
ទៅកាន់ត

ធម្មជាតិចំពោះលោកអ្នក ដូចន

ះគួរលាបសក់ពណ៌ខ្ម

ខៀវ ឬពណ៌
ត្ន

តខ្ម

។ លោកអ្នកដ

លមានក

ុមពណ៌តូចៗនកពណ៌លឿង ឬពណ៌មាស
មានពណ៌ស


កភ្លឺ ហើយពណ៌សក់ ដ

លមានជាតិពណ៌លើស នឹងមើលទៅសម
ហើយធម្មជាតិជាងសម

ាប់លោកអ្នក ឧទាហរណ៍ដូចជាពណ៌ត្ន

តស្តើង មាសស្តើង
ឬទង់ដ

ងស្តើង។
ដោយសរត

ភាពសំបូរប

បន

Contact Lens ដ

លមានពណ៌ចំរុះជាច

ើនការ
ផ្លាស់ប្តូរពណ៌ភ្ន

ករបស់លោកអ្នក កាន់ត

ធ្វើឲ

យអ្នកមានអារម្មណ៍សប

បាយ និងងយស

ួល។ បនា្ទាប់ពីលោកអ្នកបានដឹងថាតើ
សប

បុរធម្មជាតិរបស់អ្នកគឺជាពណ៌អ្វីហើយនោះ នោះជាការល្អប

សើរដ

រក្នុងការជ

ើសរ

សពណ៌ Contact Lens ដ

លស័ក្តិសម
នឹងលោកអ្នក។ ចំពោះពណ៌ស


កងងឹត ពណ៌ឌិតៗគឺស័ក្តិសមបំផុត ពណ៌ខ្ម

ពណ៌ស្វាយ ឬពណ៌ប

បតង អាចជាជម

ើសល្អ
ហើយសម

ាប់ពណ៌ស


កភ្លឺ ពណ៌មាស ពណ៌ត្ន

ត ឬពណ៌លឿងអាចជាជម

ើសល្អ។
ពណ៌ដ

លស័ក្តិសមនឹងលោកអ្នក៖

ាា
ពីក

ុមពណ៌ធំៗទាំងពីរ ហើយនិងភាពផ


ងគា្នាន

ពណ៌ (Colour Palettes) ទាំងបួនរដូវកាលនៅមានក

ុមពណ៌ចំនួនបួនទទៀតដ

លអាចជួយកំណត់ពីពណ៌ដ

លស័ក្តិសមនឹងរូបអ្នក។ ោះបីជាបាជាជនអាស

ីភាគច


នមានភ្ន

ក និងសក់ពណ៌ខ្ម


៏ជ
ដោយ ក
៏ជ
វានឹងមិនធ្វើអ


យមានភាពខុសប្ល

កគា
្នា
ខា្លាំងណាស់ណា ដ

លមានឥទ្ធិពលលើពណ៌ប
ាចា ំខ្លួ
នជាទូទៅរបស់លោកអ្នកឡើយ។
ការវិភគ និងប

ងច

កពណ

ទៅតាមរដូវ
Colour is an important
part of our lives. Since we
all have different natural
colourings (hair, skin, eyes)
it is not surprising that
some colours look good on
some people while others
look better on others.
Here’s a quick guide to
what your colouring is,
together with some tips
about what colours might
look best on you!
30 - ៣០
Cool Winter
Deep Winter
Clear Winter
Warm Autumn
Deep Autumn
Soft Autumn
សិសិររដូវ (រដូវរងា)
សរទររដូវ (រដូវស្លឹកឈើជ

ុះ)
Clear Spring
Light Spring
Warm Spring
និទាឃរដូវ (រដូវផ្ក


ក)
រដូវក្ត

Soft Summer
Light Summer
Cool Summer
Page 31Top

Page 32Top

32 - ៣២
Beauty Quiz
សំណួរពីសម


ដោយឥឡូវន

ះអ្នកបានយល់កាន់តែច

បាស់អំពីប


ទចំណាត់ថា
្ន

ក់ពណ៌ ពែមទាំងដឹងថាផ្ទ

ំងពណ៌


ចាំរដូវមួយណាជារបស់អ្នកហើយោះ សូមអ្នកចាប់ផ្តើមរកថាតើពណ៌ទូទៅមួយណាដែលត

ូវ នឹងអត្តចរិករបស់អ្នក?
Sabay Sabay
1.
ពេលអ្នកមានពេលទំនេរ⁣ អ្នកចូលចិត្តធ្វើ៖

ចំណាយពេលចេញដើរលេងក
េេ
ជាមួយមិត្តភ័ក
េ្ត
3
ពិន្ទុ


ចំណាយពេលជាមួយក

ុមគ

ួសារ
1
ពិន្ទុ


លេងអ៊ីនថឺន


2
ពិន្ទុ

2.
មុខរ⁣បរ⁣ក្នុងក្តីសុបិន្តរ⁣បស់អ្នកគឺ៖

នៅផ្ទះធ្វើជាម្ត


1
ពិន្ទុ


តួកុន ឬតារាបង្ហ

ញមូដ
3
ពិន្ទុ


មន្ត

ីប

ធានប

តិបត្តិន


ុមហ៊ុនធំមួយ
2
ពិន្ទុ

3.
ស្ទីលចរ⁣ិកលក្ខណៈរ⁣បស់អ្នកគឺ៖បាមញ្ញស

ួលបួលតេមនរបៀប
2
ពិន្ទុ


មិនសូវជាគិតប៉ុន្ម

នទេអំពីបញ្ហ

នេះ
1
ពិន្ទុ


ស្ទីលកូរ៉េចុងក
េេ
យបំផុត
3
ពិន្ទុ

4. ប

សិនបើអ្នកជាម្ហូប នឹងជា៖

បាយនិងបន្ល


1
ពិន្ទុ


ាច់គោ steak មួយដំ
2
ពិន្ទុ


ភីា
3
ពិន្ទុ

5.
មុនអ្នកចូលគេង អ្នកចូលចិត្ត៖

មើលសកម្មភាពរបស់មិត
្តភ័ក េ្តតាម Facebook
3
ពិន្ទុ


នំកូនចូលគេង
1
ពិន្ទុ


មើលព័ត៌មន
2
ពិន្ទុ

បូកពិន្ទុរបស់អ្នក
5 - 7
ពិន្ទ

គឺពណ៌ប

តង ទឹកក

ូច នឹងលឿងៈ អ្នកជាមនុស


មានចិត្តស្ងប់ល
្អណាស់ ព

ម ាំងដឹងខុសត

ូវផងដ

រ។ មនុស


ជាច

ើនបាក់ទៅរកអ្ន
កដោយសរត

ធម្មជាតិដ
៏ជ
មានសន្ត ិភាព
និងច

ះយកចិត្តទុក ដក់នឹងអ្នកដទ

។ កាឡាធម្មជាតិ និងផ
្កា
គឺជាជំរ

សដ
៏ជ
ល្អសំរាប់អ្នក ប៉ុន្ត

សូមកុំប

ើជ

ុលព

ក។ អាវ
ឆ្នូតផ្កា ជាមួយខ ឬសំពត់ពណ៌ឌិតគឺសកសមសំរាប់អ្នក


ប់ទីកន្ល

ង។
8 - 10
ពិន្ទុ គឺពណ៌ខៀវ ប


ះ និង សៈ អ្នកលះបង់គ

ប់ប


យ៉ាងដើម

បីស្ន

ហា និងមិត
្តភាព។ អ្នកចូលចិត្តនិ
យយគា្នាល


យ៉ាងយូរ ដ

លពោរព

ញដោយទស

សនវិជា្ជា និងចក្ខុវិស័យ
ទៅអនាគត។ អ្នកមានភាពស្ម

ះស្ម័គ

និងត

ងត

ដឹងមុន។
សូមសកល

បង ពាក់សំលៀកបំពាក់កូនសិស

សត

របៀបអ្នក


ះដឹង ហើយស្លៀកសំព ត់ពណ៌ក

ម៉លមានចង្ក

ះខ្ពស់
ជាមួយនឹងអាវពណ៌ស

ាល។
11 - 15
ពិន្ទុ គឺពណ៌ ផ្កាឈូក ស្វាយ និងខ្ម

ៈ អ្នកចូល
ចិត្តសប

បាយនឹងជីវិតកំប្ល

ង និងមានសកម្មភាពរស់រវ

ក។
អ្នកទៅដល់ទីណា ត

ងត

មានគ


ប់គា
្ន
ាចាប់អារម្មណ៍
ដោយមិនដឹងខ្លួន ឬព

យាយមផង។ អ្នកមិនចូលចិត្តបៀម
ទុករឿងទ

។ អ្នកចូលចិត្តស្ទីលចុងក
ាា
យៗបង្អស់ ត

៏ជ
ចង់រក

សាលក្ខណៈសម

បត្តិរបស់ខ្លួន
ោយវាពិស

សជាងគ


សូមមើលរូបថតម៉ូឌ

ល ចុងក
ាា
យពីគ

ហទំព័រនានា
ហើយសកល

បងធ្វើឡើងវិញស្ទីលទាំងន

ះសំរាប់ទូ
សំលៀកបំពាក់របស់អ្នក។
Page 33Top

Sabay Saba
y
៣៣ - 33
Photography @
Arya V
ong Kim
Page 34Top

34 - ៣៤
Sabay Sabay
Cinema
រោងភពយន្ត
នៅស្ទើរតែគ

ប់ទីក

ុងទាំងអស់ ព

លចុងសបា្តហ៍ ឬក
ែែ

លម៉

ងធ្វើការ គ

អាចនាំគា
្ន

រីករាយជាមួយនឹងក

ុមគ


សារ
មិត្តភ័ក្ត ឬអ្នកជាទីសែលាញ់ ទៅដើរល

ងកំសាន្តតាមរមណីយដ្ឋែននានា ឬក៏ញ៉

ំបាយនៅតាមភោជនីយដ្ឋ

នហើយ
សកម្មភាពដែលព

ញនិយមជាងគ

មួយ ក្នុងចំោមការកំសាន្តទា

ងោះគឺការនាំគា
្ន
ែទៅមើលកុននៅតាមរោងកុននានា។
វាទើបត


លថ្មីៗន

ះទលជីវភាពរស់នៅរបស់បាជាជនខ្ម

រ នៅភ្នំព

ញ អាចរីករាយនឹងព

ឹត្តការណ៌សាដៀងគា្នានាះបានលវាទាំងន

ះ គួរអរគុណដល់ខ


ភាពយន្តល

បីៗរបស់ហូលីវូត ដ

លត


វបាននាំចូលដោយប

ព័ន្ធផ

សព្វផាសាយ Westec Media ។
ឥឡូវន

ះ អ្នកថ

មទាំងអាចៅមិត្តភ័ក្តទៅមើលកុនព

លយប់ជាាបានថ

មទៀតផង។ អត្ថបទខាងក
ាា

ះ នឹងនិយយអំពី
រោងកុនប

បទំនើបដ

លទើបត

បញ្ច

ញមុខមាត់ក្នុងទីផ

សារ ហើយបញ្ចាំងភាពយន្តហូលីវូដ ចិន និងបរទ

សកំរិតស្តង់ដរខ្ពស់។
ក្នុងកំឡុងប៉ុនា្មានខ

ចុងក
ាា

ះ រោងកុនដ

លថ្មីនិងដំបូងគ

គឺរោងកុន Legend ដ

លទើបត

បើកនៅដើមខ

កក្កដឆា្នាំន

ះ។
រោងកុន Legend មានសលធំទូលាយចំនួន3 ដ

លក្នុងសលទីមួយអាចផ្ទុកអតិថិជនបាន 320 នាក់ សលទីពីរអាចផ្ទុកបាន
250 នាក់ ដ

លសលទាំងពីរន

ះអាចបញ្ចាំងកុនទាំង
2D និង 3D ចំន

កឯសលទីបីរាងតូច បន្តិច ដោយអាចផ
្ទុ
កបានត

190 នាក់
ប៉ុន្ត

មានគុណភាពរូបភាព និងសំល

ងមិនចាញ់សលធំ ឡើយ។ រោងក ុនន

ះ មានដក់បញ្ចាំងភាពយន្តពី 4 ទៅ 5 ដង ក្នុងមួយថ
្ងកម្មវិធីបញ្ចាំងមិនដូចគា្នារាល់ថ្ង


ហើយប

សិនបើលោកអ្នកចង់ច

បាស់ លោកអ្នកអាចឆ

កកម្មវិធីបញ្ចាំងតាមវ

បសយ
www.legend-cinemas.com បាន។
លោកអ្នកក៏អាចរកមើល ភពយន្តហូលីវូតដ

លទើបត

ចេញចុងក
េេ
យាននៅទីនេះ នៅ ថ្ងេណក៏ាន
គឺវាមនដក់បញ
្ច

ំងទាំង 7 ថ្ង

ក្នុងមួយស ា
្ត

ហ៍ ហើយអសា
្ច


យជាងនេះទៅទៀតនោះគឺគេ ឃើញ
មនយប់ខ្លះ
មនរឿងបញ
្ច

ំងនៅម


ង 10 យប់ ក៏មនសម
េេ
ប់អ្នកចូលចិត្ត
ការកំសាន្តភពយន្តពេលរាត

ី។
លក្ខណៈពិស

ស និងប្ល

កអស្ចារ

យរបស់រោងភាពយន្តដ

លទើបនឹងកើតថ្មីន

ះ គឺថាវាមិន ត

ឹមត

អាចបញ្ច

ញរូបភាពភ្លឺចាបាស់
ប៉ុណ្ណ

ះទ


វាថ

មទាំងមានសមត្ថភាពបញ្ចាំង ខ


ភាពយន្ត3D ផងដ

រ គឺដ

លកន្លងមករហូតដល់សព្វថ្ង

មានដូចជារឿង
Transformer 3 រឿង Harry Potter 7 Part II រឿង Final Destination 5 និងរឿង Cars 2 រឿង Avatar Special Edition។
រោងភាពយន្តន

ះ ស្ថិតនៅជាន់ទី3 ផ្ន

កខាងលិច ក្នុងផ

សារទំនើបCity Mall ហើយវារចនាឡើងដូចរោងភាពយន្តនៅឯក
ាាសអញ្ចឹង ដោយមានកន្ល

ងលក់សំបុត

ចំនួន3 ដក់នៅច

កផ្លូវ និងមានក

ាលព

ំពណ៌ក

ហមរហូតដល់សលធំទាំង3នោះ។


សិនបើអ្នករង់ចាំមិត្តភ័ក្ត គ

មានកអីពូកវ

ងៗ ដ

លមាន 2 ជួរ អាចោយអ្នកអាចអង្គុយរង់ចាំបាន។ ពិតណាស់អ្នកអាចទិញ
ពោតលីង និងភ

សជ្ជៈយកទៅញ៉ាំព

លមើលកុន ដោយមានការបំរីយ៉ាងរួសរាយរាក់ទាក់ពីបុគ្គលិកនៅទីនោះ។
រោងកុនមួយទៀតដ

លទើបត


កុនរូបរាង និងគុណភាពបញ្ចាំងទាំងរូបភាព និងសំល

ង ពាមទាំងសឡុងអង្គុយោយមាន
លក្ខណៈទំនើបនិងស

បតាមស្តង់ដរនោះ គឺរោងកុន Cineplex ដ

លស្ថិតនៅជាន់ទី 5 ក្នុងផ

សារទំនើបសូរិយ ដោយនាំចូលភាពយន្តហូលីវូដ ហើយវាកំព
ុងត

ទទួលបានការព

ញនិយមត

ឡប់មកវិញដ

រ។
Page 35Top

៣៣ - 35
Sabay Saba
y
Photography @ Legend Cinema
Page 36Top

ពីមុន វាា្លាប

ដក់បញ្ចាំង ភាគច

ើនត

រឿងខ្ម

រប៉ុន្ត

ឥឡូវ វាកំពុងបង្ហាញមុខមាត់ថ្មី
ហើយ។ វាមានសលធំៗចំនួន 3 ដ

លសលនីមួយៗអាចផ្ទុកមនុស

សបានចំនួន
150 នាក់ ហើយបន្ទប់ពិស

សនៅសលទី 3 បានរចនាឡើងវិញ ដោយបំពាក
់នូវកអី


ួលអង្គុយ ដ

លនឹងធ្វើោយការា្លាប់ទៅមើលកុនរបស់អ្នកពីមុន
មានការផ្លាស់ប
្តូរ។
ម៉

ងដក់បញ្ចាំងភាពយន្ត មានលក្ខណ:ស

ដៀងគា
្ន
ាទៅនឹងម៉

ងនៅឯរោងភាពយន្ត
Legend គឺចាប់ផ្តើមប


លពីម៉

ង10 ព

ឹក រហូតកុនល

ងចុងក
ាា
យនៅម៉


9:30 យប់ ហើយកុនអាចចប់នៅម៉

ងប


ល 11 យប់។ សម

ាប់ម៉

ងបញ្ចាំង
លោកអ្នកអាចដឹងច

បាស់ ដោយលោកអ្នកគ

ាន់ត


កកម្មវិធីបញ្ចាំងតាមរយៈវ

បសយ
http://thecineplexs.com បាន។
ចំណ

កសមត្ថភាពបញ្ចាំង ខ


ភាពយន្ត 3D ក
៏ជ
ដូចនឹងរោងកុន Legend ផងដ


គឺដ

លកន្លងមករហូត ដល់សព្វថ្ង

មាន ដូចជារឿង Thor រឿងTransformer 3
រឿង Captain America, រឿង Harry Potter 7 Part II , រឿង Cars 2 និងរឿង
Legend of a Rabbit។ ត

អ្នកមិនចាំបាច់ព

ួយបារម្ភថា ហាងទំនើបនឹងបិទ ទា្វារទ

ពីព
ាា

មានទុកជណ្តើរយន្តសំរាប់អ្នកដ

លមើលកុនព

លយប់ជ
ាា
។ វាមានការ


សព្វផ

សាយជាពិស

ស និងមានការបញ្ចុះតម្លាជាពិស

សនៅរោងភាពយន្តន

ះ ហើយកាតសមាជិក Star Card នឹងមានផ្តល់ជូន
លោកអ្នកក្នុងព

លឆាប់ៗន

ះ។
មិនត

ឹមត

ប៉ុន្នឹងទ

ថ្មីៗន

ះមានរោងកុនថ្មីមួយទៀតកំពុងត

រៀបនឹងច

ញបង្ហាញខ្លួនលើទីផ

សារ រោងភាពយន្តនៅទីក

ុងភ្នំព


យើង។ទីតាំងដ

លកំពុងសងសង់ គឺនៅលើទីក

ុងរណប កោះព
លសព្វថ្ង


សង្ក

តឃើញថាវាមានទ

ង់ទ

ាយធំ ដ


ពាក

យចចរាមរាម មួយចំនួនថាវានឹងអាចធំជាងរោងកុនដ

លមានសព្វថ្ងាទៅទៀត។ សម

ាប់ឥឡូវយើងមានត

រង់ចាំមើលព

លដ

លវាច

ញជារូបរាងជាក់ស្ត

ងប៉ុណ្ណ

ះ។
ទាំងនេះអាចកើតមនឡើងនៅប

ទេសកម្ពុជាយើងាន ដោយសារត


ុមហ៊ុនប

ព័ន្ធផ

សព្វផេសាយឈ្ម


Westec Media ដ

លមនម្ច

ស់ភគហ៊ុនពីរនាក់ជាជនជាតិម៉

ឡេស

ី និងម្ន

ក់ជនជាតិខ្ម

រយើង។
ពួកគ

សុទ្ធត

មានបំណងចង់ឃើញ ចំន ួនរោងភាពយន ្តនៅខ្ម

រយើង បានរីកលូត លាស់ច

ើន ទាំងនៅភ្នំព

ញ និងនៅតាមបណា
្តា


ត្តនានាក្នុងប


សកម្ពុជា ដោយច

ករំល

កភាពជាមា្ចាស់កម្មសិទ្ធ ដើម

បីដក់បញ្ចាំងខ


ភាពយន្តល

បីៗទាំងន

ះ។ ពួកគ

ដូចជា
អ្នកច

កចាយអញ្ចឹង ដូច្ន

ះអ្នកមិនសូវជាលឺឈ្ម

ះពួកគ


ើនទ

ប៉ុន្ត

ជំនួសមកវិញ អ្នកអាចទំនងជាលឺសូរឈ្ម ាះរោងភាពយន្តវិញ
ដូចជារោងភាពយន្ត Legend នៅផ

សារទំនើប City Mall និងរោងភាពយន្ត Cineplex នៅផ

សារទំនើប សូរិយ និងរោងភាពយន្តមួយ
ទៀតដ

លនឹងជិតល

ខមុខនៅកោះពើនជាង។ ដូច្ន

ះ អ្នកនឹងឃើញច

បាស់ពីការលូតលាស់របស់រោងភាពយន្តចាក់បញ្ចាំង
រឿងបរទ

សថ្មីៗនៅប


សយើង ហើយសង

ឃឹមថា នៅថ្ង

អនាគតឆាប់ៗខាងមុខ លោក
អ្នកអាចនឹងទៅមើលកុនហូលីវូដ ដ

លទើប


នឹងដក់បញ្ចាំងភា្លាមៗនៅឯប


សអាម

រិកនៅក្នុងថ្ង


មួយបាន នៅព

លកម្ពុជាមានសន្តិសុខល្អក្នុងការការពារការលួចចំលង
រូបភាពពីរោងកុន ហើយមានមនុស

សច


នទៅមើលភាពយន្តទា

ងនោះដើម

បីោយទីផ

សារភាពយន្តន

ះដើរបានយូរអង្វ

ង។


ះគឺជាលើកទី1 ដ

លកម្ពុជាទទួលបានបទពិសធន៍ក្នុងការមើលភាពយន្តហូលីវូត ហើយអ្នកនឹងមានជំរ

សច

ើនក្នុងការ


ើសរ

សប


ទការសប

បាយ និងទីកន្ល

ង ដើម

បីដើរល

ងជាមួយក

ុមគាួសរ និងមិត្តភ័ក្ត។
វាទាំងន

ះចាប់ផ្តើមបន្តិចម្តងៗ និង
អាចរីកចំរ

ន ដូចប


សអភិវឌ

ឍន៍ដទ

ទៀតបាននៅថ្ងាណាមួយក្នុងព

លឆាប់ៗខាងមុខ។
In most developed cities,
one can enjoy their week-
end with family, friends, or
a loved one at the cinema.
And thanks to Westec
Media now the same is true
here in Phnom Penh, with
two new cinemas recently
opening and showing a
range of the latest movies
from Hollywood on the
biggest screens in the city,
sometimes even in 3D!
36 - ៣៦
Page 37Top

Page 38Top

Sabay Sabay
Clubbing
-nightlife
ក្លិប-រង្គសាល
ទិដ្ឋភាពព

លរាតែីនៅរាជធានីភ្នំព

ញដ៏ស

ស់តែកាលរបស់យើងនាព

លបច
្ចក
ុប

បន្នមានការប្តូរផ្លែស់
រីកលូតលាស់
យា


ងឆប់រហ័ស និងមានលក្ខណៈកាន់តែប

សើរនៅគ

ប់ផ្នែកទាំងអស់។ ជាមួយនឹងការផ្ល

ស់ប្តូរសម័យកាល
មើលទៅឃើញថា គ

ប់ក្លឹបកំសាន្តរាត

ីល

បីៗទាំងឡាយ ហាក់ដូចជាមានការរៀបចំបែបថ្មីឡើងវិញ។
ក្លឹបកំសន្តរាត

ីដ

លព

ញនិយម The Riverhouse Lounge បានបើកដំណើរការឡើងវិញប

កបដោយភាពទាក់ទាញ ដោយ
ក្លឹបន

ះមើលទៅមានស្ទីលរៀបចំថ្មីសុទ្ធសធ បង្កប់នូវគំនិត និងគម
ាា
ងថ្មីៗសម

ាប់ព

លអនាគត។ ទីតាំងខាងក្នុង និងកន្លាងរាូវបានតុបត

ងជាថ្មីដោយរៀបចំដក់សឡុងកាម្ញីដ
៏ជ
ទន់ស

ួលអង្គុយ លម្អដោយអំពូលភ្លើង
និងកន្លាងអង្គុយកាាមពន្លឺភ្លើងទៀន
សម

ាប់ភ្ញៀវសម

ាកកំសន្ត បនា្ទាប់ពីរាំកម

សាន្តលើកន្លាងរាំរៀបដោយកញ្ចក់។ នៅក្នុងបន្ទប់មានបំពាក់ទៅដោយមា៉ាស

ីនតាជាក់
ជាច

ើនបន្ថ

មទៀត ដើម

បីានាថាភ្ញៀវដ

លមកកំសន្តបានរំងប់អារម្មណ៍ពុះកញ
្ចា
ោលលដោយភាពរីករាយបាន។ វ

ទិកាសម

ាប់
និយយ កំពុងត

ៀមរៀបចំដក់ក្នុងបន្ទប់នៅខាងលើសម

ាប់ភ្ញៀវវ ីអាយភី (VIP) ដ

លអាចមើលឃើញអ្នករាំខាងក
ាាមបាន ចំណ


ឯបន្ទប់វីអាយភីតូច នៅខាងក
ាា
យផ្តល់នូវទីកន្ល

ងដ

លមានលក្ខណៈស្និទ្ធស្នាលសម

ាប់គូស្ន

ហ៍ បំពាក់ដោយ
សឡុងពណ៌ទឹកប

ាក់


លធ្វើឲ

យភ្ញៀវមកកំសន្តមានអារម្មណ៍លក្ខណៈក្លឹបប

បវិទ

យាសស

្ត។ យ៉រខាងមុខដ

លមានខ

យល់បក់រំភើយៗ គឺជាកន្ល

ងដ
៏ជ


សើរបំផុតសម

ាប់ជជ

កកំសន្តជាមួយមិត្តភក្តិ ហើយភ្ញៀវអាចមើលឃើញនូវទ

សភាពដ
៏ជ
តាកាលរបស់បឹងទន្លាសបបាន។
កន្ល

ងដ

លពីមុនា្លាប់ជាផ្ទះបាយ ឥលូវន

ះបានកា្លាយ ទៅជាបារ រៀបចំនៅពីលើយ៉ររបស់ក្លឹបកំសន្តរាត

ីន

ះផ្ទាល់ត

ម្តង ហើយ
កាត់បន្ថយនូវការកកស្ទះរបស់ភ្ញៀវ ដ

លចង់ចូល ហើយតម

ង់ជួរគា្នាចូលទីតាំងធំ។


លវ

លាសប

បាយៗគឺចាប់ពីម៉

ង 4 រសៀល
រហូតដល់ម៉

ង 9យប់។ សូមទន្ទឹងរង់ចាំនូវពិធីជប់លៀងគំរប់ខួប 10 ឆា្នាំ របស់ក្លឹបកំសន្តរាត

ីន

ះ ដ

លនឹងឈានមកដល់នៅ
ថ្ង

ទី 11 ខ

វិច្ឆិកា ឆា្នាំ 2011នាព

លខាងមុខ។ The Riverhouse ពិតជាមានការវិវឌ

ឍន៍ឡើងជាលំដប់ចាប់ពីបើកដំណើរការ
ដំបូងរបស់ខ្លួនក្នុងលកុ្ខណៈជាភោជនីយដ្ឋាន និងកន្ល

ងលក់ស

ា cocktail មក។ រាត

ីដ
៏ជ
អស្ចារ

យដ

លពោរព

ញទៅដោយភាព
ភា្ញាក់ផ្អើល គឺត

ូវបានរៀបចំទុកជាស
ាា
មនក្លឹបខ្លះជួសជុលឡើងវិញ តុបត

ងថ្មី សាងសង់ ពង

ីក និងផ្ល

ស់ប្តូរទីតាំង ឬក៏ធ្វើឲ

យកាន់ត


សើរ
ដើម

បីផ្តល់ជូនដល់ភ្ញៀវចង់ចូលលេងក្លឹបកំសាន្តរាត

ីនូវសេវាកម្មរិតត


សើរ ឲ

យទាន់ពេលវេលា
រដូវដ

លមនអតិថិជនច

ើន ។ គា
្ម

នពេលណដ

លមនពិធីជប់លៀងសប

បាយជាងពេលនេះទៀតទេ។
សម

ាប់យុវវ័យ The Orange Club បានត

លប់មកសរជាថ្មីហើយ។ ក្លឹបមួយន

ះបានប
ាា
ឈ្មាះទៅជា Love Orange
ហើយបានប្តូរទីតាំងទៅផ្លូវល

ខ 242 ក

ងនឹងផ្លូវល

ខ 63 ប៉ុន្ត

ក្លឹបន

ះនៅត

រក

សាលក្ខណៈដើមរបស់ខ្លួនដដ

ល គឺ Freshie Hip
Hop Khmer ។ កន្ល

ងរាំមានទីា្លាធំទូលាយ តុ កអី សឡុងដ

លប

កបដោយផសុកភាព និងទីតាំងអង្គុយប
ាកបដោយលក្ខណៈ
ឯកជន ផ្តល់ជូនភ្ញៀវដ

លមកកំសន្តនូវភាពស្ងប់ស្ងាត់ពីសំល

ងតន្ត

ី។ ចំណ

កឯផ្ទះបាយគឺមានភាពមមាញឹកគ

ប់ព

លចំអិនម្ហូប


បខ្ម

រ ប

សិនបើលោកអ្នកចង់ពិសអាហារ ហើយស

ាបៀរវិញគឺមានតម្ល

សមរម

យ មួយក

វត

ឹមត

5000 រៀលប៉ុណ្ណ

ះ។
38 - ៣៨
Page 39Top

Sabay Saba
y
៣៩ - 39
Page 40Top

ក្លឹបកំសន្តរាត

ីមួយផ


ងទៀតដ

លមានទំហំធំ និងលក្ខណៈបាហាក់ប

ហាលទៅ
នឹងក្លឹប Love Orange គឺក្លឹប The Dark Room។ ភ្ញៀវត

ងត

មកល

ងកំសន្តនៅ
ក្លឹបន

ះ មិនថាថ្ង

ណានោះទ

។ អ្នកមកកំសន្តជាច

ើនដ

លមានភាពស្និទ្ធស្នាល
ឡើងរាំលើឆាក ដ

លមើលទៅហាក់ដូចជាថាពួកគាត់អញ្ចើញមកចូលរួមកម្មវិធី ពិធី
ជប់លៀង ប

កបដោយភាពសប

បាយរីករាយ។ តន្តាីមានលក្ខណៈរស់រវ

ក រួមផ

សំនូវ
ស្ទីលច

ើនទៀត។ ក្លឹបន

ះក
៏ជ
មានផ្តល់ជូននូវស

វាកម្មបំរ

តាមតុផងដ

រ។
ជាក្លឹបកំសន្តរាត

ីដ

លឈានមុខគ

និងជាទីព

ញចិត្តរបស់អតិថិជន ដ

លបំពាក់
ទៅដោយរូបមន្តដ ៏ជោគជ័យ Pontoon មានទីតាំងនៅផ្ទះល

ខ 80 ផ្លូវ172 នាព
ះកំពុងក

ាា
ខ្លួនជាថ្មី ហើយមានទីតាំងស្ថិតនៅចំកណា្តាលន

សកម្មភាពជីវិតព

រាត

ី។ ក្លឹបកំសន្តរាត

ីដ
៏ជ
ធំទូលាយ និងមាន សភាពដូចជារូងភ្នំន

ះបំពាក់ទៅដោយប
ច្ច

កវិទ

យាភ្លើង និងប

ព័ន្ធភ្ល

ងទំនើបៗ ហើយមានការចូលរួមជាបាចាំពីសំណាក់តារា


បីៗ និង DJ អន្តរជាតិជាច

ើនទៀត។
ក្លឹបកំសន្ត Pontoon បានបង្ហាញឲ

យឃើញថាភ្ញៀវជាតិពិតជាចូលចិត្តស្តាប់ភ្ល


បរទ

សណាស់។ ដោយមានចាក់ភ្ល

ងគ

ប់ចង្វាក
់ជា រៀងរាល់យប់ ក្លឹបក
ំស ន្ត Pontoon
ផ្តល់ជូនភ្ញៀវដ

លមកកំសន់នូវតន្ត

ីកន
្តា
ាក់អារម្មណ៍ដ

លមានស្ទីលប្ល

កៗជាច

ើន។
រាត

ីថ្ង


ហស

បតិ ៍គឺជារាត

ីដ
៏ជ
រីករាយរបស់ក

ុម MSM “Hoochie Mamma” ដ

លផ្តល់ជូនអតិថិជននូវកម្មវិធីដ
៏ជ
ល្អ និងរស់រវ


បំផុតនៅក្នុងទីក

ុង។
កន្ល

ងរាំឌីស្កូរបស់ ក្លឹប Star Palace ថ្មីៗន

ះបានផ្តល់នូវកន្ល

ងសំរាប់រៀបចំកម្មវិធីទាក់ទងទៅនឹងតារាទូរទស

សន៍ដ

លរួមមាន
ដូចជាកម្មវិធី Khmer Idol និង Freshie Cambodia ដ

លតារាទាំងនោះច

ៀងក្នុងកម្មវិធីតន
្តា
ីផ្ទាល់ជូនដល់ភ្ញៀវដ

លគាំទ

ចាប់ពីម៉

ង 9 យប់ដល់ម៉

ង 1 រំលងអា្រាត

។ សូមអញ្ចើញចូលរួមសប

បាយជាមួយនឹងតារាចំរ ៀងមានទ

ពកោសល

យ និងកំពុង


មានឈ្ម

ះបោះសំល

ងនិងកំពុងត

ស្វ

ងរកការគាំទ

ពីអន្តរជាតិ គឺកញ្ញា រស់ សភា ដ

លត


វបានគ

ទទួលស្គាល់ថាជាអ្នក
បំព

រអារម្មណ៍ដ
៏ជ
ពិតប

ាកដមួយរូប។ តន
្តា
ីទ

សចរណ៍ជាតិត

ូវបានគ
ាា
ងរៀបចំឡើងជាមួយនឹង Album CD ហើយន

ះគឺជា
ឱកាសដ
៏ជ
ល្អមួយក្នុងការទស

សនាការប

គុំតន
្តា
ីផ្ទាល់របស់តារាល

បីនៅទីកន្ល

ងដាលមានលក្ខណៈស្និទ្ធស្នាល។ ចូលរួមសប

បាយ
ជាមួយនឹងតារាល

បីៗជាមួយនិងការប

គុំតន
្តា
ីផ្ទាល់នៅទីន

ះ ទាន់ពួកគ

នៅក្នុងទីកាុងនៅឡើយ។ ដើម

បីបន្តអារម្មណ៍កំសន្ត DJs
ចាក់បទទំនើបៗ នៅព

លសម

ាប់ពីការប

គុំតន
្តា
ីមួយទៅការប

គុំតន
្តា
ីមួយទៀត។ ស

ា cocktails ដ

លមានចំណុះច

ើន និង
រសជាតិខា្លាំង លក់ក្នុងតម្ល

សមរម

យ គឺត

3.90 ដុលា្លារត

ប៉ុណ្ណ

ះ។


សិនបើលោកអ្នកចង ់ស្តាប់តន
្តា
ីនៅក្លឹបកំ សន្តរាត

ីដ

លមានលក្ខណៈកាន់ត

រស់រវ

ក ស្ថិត ក្នុងបរិយកាសរួសរាយ ក្លឹបក ំសន្ត

៏ជ
គួរឲ

យចាប់អារម្មណ៍ Darlin Darlin ផ្តល់នូវភាពកន្ត

ាក់អារម្មណ៍ជូនលោកអ្នកជារៀងរាល់យប់នៅក្នុងពិភព Naga World។
ក្លឹបកំសន្តរាត

ី និងបារដ

លត


វបានតុបត

ងយ៉ាងប

ណិត ដ

លមានក


មតារាងចំរៀងហ្វីលីពីនជាច

ើនសំដ

ងជូនភ្ញៀវកិត្តិយស
នូវតន្ត

ីប៉ុបដ
៏ជ
រស់រវ

កល្អបំផុត ហើយធ្វើឲ

យភ្ញៀវរាល់គា្នាឡើងរាំ ដោយមានបម

ើជូននូវស

ា cocktail ដ
៏ជ
ល្អបំផុតនៅក្នុងទីក

ុង។
ក្លឹបក

សន្តចុងក
ាា
យគឺក្លឹប The Heart Of Darkness ដ

លទើបត

ពង

ីកទីតាំង បន្ថ

មនៅយ៉រ និង បារ នៅខាងលើ។ តាបប៊

យ៉ា


លភ្ញៀវត

ងទន្ទឹងរង់ចាំនោះ ព

លន

ះបានត

លប់មកវិញហើយ ហើយទាក់ទាញភ្ញៀវដ

លចូលចិត្តល ាងជាច

ើន។ ទីន

ះជាកន្ល៏ជ


សើរបំផុតសម

ាប់ជួបជុំមិត្តភក្តិថ្មី នៅឆា្ងាយពីបរិយកាសដ
៏ជ
អ៊ូអរ កន្លាងរាំ យ៉រ និងបារដ

លណ

នតាន់តាប់ទៅដោយភ្ញៀវដ


មកកំសន្តសប

បាយ។ ក្លឹប The Heart ន

ះត

ងត

បានទាក់ទាញភ្ញៀវជាច

ើនដូចជា ភ្ញៀវខ្ម

រ ភ្ញៀវបរទ

ស និងភ្ញៀវទ

សចរណ

ជាច

ើនទៀត ហើយបានបញ្ជាក់ថាជាក្លឹបឈានមុខគ

ជាមួយនឹងរូបមន្ត ោគជ័យមួយរបស់ខ្លួននាការរួមបញ្ចួលដ៏ជទាន់សម័យ
រវាង DJ ជាតិ និងអន្តរជាតិជាច

ើនរូប។
Phnom Penh's nightlife
scene is expanding and
improving in every way.
It seems with the season’s
change that preparations
have been made by all the
top nightclubs to renovate,
decorate, build extensions,
change venue or upgrade
to provide an even better
premium service to Phnom
Penh’s eager night-clubbers
in time for high season!
40 - ៤០
Page 41Top

Page 42Top

Sabay Sabay
Shopping
ការដើរផ

សារ
នៅប


សោកខាងលិច និងប


សអភិវឌ

ឍ រថយន្តផ្ទ

ល់ខ្លួន ឬមធ

យោបាយសាធារណៈជាយានជំនិះ ដ៏ចាំបាច់
ហើយភាគច

ើនបែជាជនចូលចិត្តទិញយានយន្តថ្មីៗពីហាងតែម្តង។ តែសម
ែែ
ប់ប


សកំពុងអភិវឌ

ឍ ដូចជា
នៅអាស

ី ជាក់ស្តែងស

ុកខ្មែរ គ

ឃើញមានការព

ញនិយមប


ោចកែយានយា


ងខា
្ល

ំង ដែលភាគច


នជាម៉ូតូជជុះ។


លយើងធ្វើដំណើរនាព

លថ្ង

នៅតាមមហាវិថីព

ះសីហនុនៅទីក

ុងភ្នំព

ញ គឺមិនដូចព

លធ្វើដំណើរនៅព

លយប់នោះទ

ហើយជាពិស

សនៅព

លដ

លយើងធ្វើដំណើរពីទិសខាងកើតទៅទិសខាងលិច ចាប់ពីស្តុបព


យចិនរហូតដល់ភ្លើងស្តុបមួយទៀត


លនៅជិតពហុកីឡាដ្ឋានអូឡាំពិក។ នាព

លយប់ តាមផ្លូវន

ះ គឺជាកន្ល

ងដាលលោកអ្នកអាចភ្លក់រសជាតិអាហារខ្ម

រសម

ាប់
បំបាត់ចំណងស
ាា
កឃ្លានរបស់អស់លោកអ្នកបាន នៅតាមស្តង់លក់ នៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវដើរ។ ប៉ុន្តានៅព

លថ្ង

វិញ មុនព

លដ


តូបលក់ចំណីអាហារទាំងអស់នោះចាប់ផ្តើមលក់ លោកអ្នកនឹងឃើញមានម៉ូតូជាច


នដក់តម

ៀបជាជួរៗសម

ាប់ដក់លក់។
ម្តុំន

ះ គាៅថាម្តុំគ ីរីរម

យ ដ

លជាកន្ល

ងអស់លោក អ្នកអាចទិញម៉ូតូជជុះ ហើយក
៏ជ
អាចលក់ម៉ូត ូរបស់អ្ន កលោកអ្នកនៅទីន

ះផងដ

រ។
សម

ាប់ជនបរទ

ស ឬអ្នកមិនសូវស្គាល់ភ្នំព

ញ នៅព

លដ

លលឺពាក

យថាគីរីរម

យន

ះ ពួកគាត់អាចច

លំទៅនឹងរមណីយដ្ឋាន
ភ្នំគីរីរមុ

យដ

លមានចំងយ 112 គីឡូម៉


នាទិសនិរតីន

ទីក

ុងភ្នំព

ញ ប៉ុន្ត

តំបន់គីរីរម

យមួយន

ះមិនដូចទៅនឹងតំបន់គីរីរម

យដ


ជាកន្ល

ងលំហ

កាយនោះទ


ាា
ះថាវាគ

ាន់ត

ជាតំបន់មួយនៅភ្នំព

ញត

ប៉ុណ្ណ

ះ។
នៅភ្នំពេញ ក៏ដូចជានៅតាមទីក

ុងដទ

ទៀតដ

រ មនហាងលក់ម៉ូតូជាច

ើនដ

លមនផ្ល

កយ


ដូចជា យា

េមហា ហុងដ ស៊ូសុគី ប៉ុន្តេហាងទាំងនោះមិនមនលក់នូវម៉ូតូមួយទឹកនោះទេ។ ដូចនេះ
តើអស់លោកអ្នកអាចរកទិញម៉ូតូជជុះនៅទីណ?


សិនបើអស់លោកអ្នកសួរគ

តាមផ្លូវ លោកអ្នកប


លជាលឺពាក

យមួយចំនួនដូចជា “នៅម្តុំគីរីរម

យ”
“នៅផ

សារអូរឬស

សី”
“នៅផ

សារឃ្លាំងរំស

វ” ឬក
៏ជ
“នៅផ

សារហ

ងលី” ជាដើម។ កន្ល

ងទាំងអស់ន

ះមិនពិបាករកទសិនបើលោកអ្នកចង់ទិញនូវម៉ូតូ
ជជុះនោះ ប៉ុន្ត

អ្វីដ

លសំខាន់នោះគឺចំណុចមួយចំនួនដ

លអស់លោកអ្នកត

ូវត

ចងចាំក្នុងចិត្តនៅព

លដ

លលោកអ្នកត

ូវទិញម៉ូតូ
ជជុះមួយគ

ឿងនោះ ជាពិស

សនៅព

លឃើញម៉ូតូរាប់ពាន់គ

ឿងបញ

ឈរតម

ៀបគា
្ន
ានៅចំពោះមុខអស់លោកអ្នក។
មិនថាម៉ូតូអាសង់ (ហុងដ្រឌីម) អាគុប (ហុងដគុប) ស្កូបពី-អាយ វីវា អ

សអិលក
៏ជ
ដោយ វាជាជម

ើសរបស់លោកអ្នក ប៉ុន្ត

លោកអ្នកត

ូវប

ាកដក្នុងចិត្តថា លោកអ្នកពូក

មើលគ

ឿងមា៉ាស

ីនម៉ូតូទាំងនោះ។ ប

សិនបើលោកអ្នកម ិនពូក

មើលទ

សូមលោកអ្នក
ពិចារណាចំណុចមួយចំនួន។ ោះបីជាអ្នកទិញម៉ូតូជជុះងយចាប់អារម្មណ៍នឹងពណ៍ និងរូបរាងខាងក
ាា
របស់ម៉ូតូក
៏ជ
ដោយ ក
៏ជ
ពួក
គាត់យកចិត្តទុកដក់ជាសំខាន់ទៅលើគ

ឿងមា៉ាស

ីនដ

រ។ វាគា្មានអ្វីគួរឲ

យឆ្ងល់ទ

ចំពោះចំនុចន

ះ ពាាះថាយើងត

ូវត

ស្គាល់ពី
គុណភាពគ

ឿងមា៉ាស

ីនម៉ូតូយើងសិន។ ប

សិនជាលោកអ្នក អត់ច

ះមើលគ

ឿងមា៉ាស

ីនទ

លោកអ្នកគួរត

នាំអ្នកដាលមានជំនាញ
ខាងគ

ឿងមា៉ាស

ីនទៅជាមួយ បើមិនអញ្ជឹងទ

លោកអ្នកអាចត


វចាញ់បោកពួកអ្នកលក់ដ

លមានថ្វីមាត់ជាមិនខាន។ ប

សិនបើ
លោកអ្នកអត់មានមិត្តភក្តិដ

លច

ះមើលគ

ឿងមា៉ាស

ីនទ

លោកអ្នកគួរត

ចំណាយលុយតិចតួចជួលជាងម៉ូតូឲ

យទៅជួយមើល។
42 - ៤២
Page 43Top

Sabay
Sabay
៤៣ - 43
Page 44Top

លោកអ្នកត

ូវត

ចាំថាអ្នករកស

ីរបស់ជជុះពូក

និយយទាក់ទាញអតិថិជនណាស់។
ដូច្ន

ះទាក់ទងនឹងការទិញម៉ូតូជជុះ វាពិតជាសំខាន់ខា
្លាំ
ងណាស់សម

ាប់យើងដ


ជាអតិថិជនដើម

បីត

ៀមខ្លួនរួចជាស
ាា

ឈមនឹងបញ្ហាន

ះ ប

សិនបើចង់ទិញបាន
នូវម៉ូតូដ

លល្អដោយចំណាយលុយតិច។ ឧទាហរណ៍ ហាងលក់ម៉ូតូតារា លោកអ្នក
អាចទិញម៉ូតូជជុះដ

លអ្នកព

ញចិត្តនៅទីនោះបាន ប៉ុន្ត

បើលោកអ្នកមិនអាចរកម៉ូតូ


លលោកអ្នកព

ញចិត្តនៅទីនោះទ

លោកអ្នកអាចឲ

យជាងនៅហាងន

ះជួយមើល
ម៉ូតូដ

លអ្នកចង់ទិញបាន ដោយចំណាយត

10 ដុលា្លារប៉ុណ្ណ

ះ ហើយជាងម៉ូតូនឹង
ជួយពិនិត

យមើលម៉ូតូគ

ប់កន្ល

ងទាំងអស់។
ចំពោះរឿងានាវិញ ហាងមួយចំនួនច

ញជាបណ្ណ័ានារយៈព

លមួយខ

លើគ

ឿង
មា៉ាស

ីន ប៉ុន្ត

វាអាស

័យទៅលើការចរចារបស់លោកអ្នកនិងអ្នកលក់ទ

។ ជាទូទៅគ

ពិនិត

យមើលរូបរាងខាងក
ាា
របស់ម៉ូតូ ហើយចំពោះម៉ូតូដ

លលោកអ្នកចង់ទិញប

សិន
បើលោកអ្នករកឃើញចំនុចមិនល្អ ឬមិនអាចទទួលយកបាន លោកអ្នកគួរត

និយយ
ជាមួយអ្នកលក់ឲ

យហើយដើម

បីឲ

យតម្ល

ម៉ូតូសមនឹងស្ថានភាពម៉ូតូនោះ។ ក
ាា
ពីន


លោកអ្នកគួរត

ពិនិត

យមើលផ្ន

កសំខាន់ផ


ងៗទៀតរបស់ម៉ូតូ។ លោកអ្នកត

ូវប

ាកដ
ថា ព

លឡើងជិះម៉ូតូ លោកអ្នកមានអារម្មណ៍ថាជិះទៅស


លទាំងការចាប់្រហា្វាំងមុខ ជាន់់្រហា្វាំងកាាយជាដើម។ ចំនុចមួយទៀត


លលោកអ្នកត

ូវត

ចងចាំនោះគឺថា ដោយសរម៉ូតូដ

លលោកអ្នកព

ញចិត្តជាម៉ូតូដ

លា្លាប់ប

ើហើយ នៅព

លចរចាទិញមើល
ទៅវាដូចជាមិនអីទ

ប៉ុន្តាវាអាចធ្វើឲាយលោកអ្នកឈឺក

បាលនៅព

លទិញហើយ។ អញ្ចឹងហើយ គួរត

មានកិច្ចសនាយា (ជាលាយ
លក

សណ៍ក្តី ឬជាពាក

យសម្តីក្តី) ថាអាចប្តូរគ

ឿងបនា្លាស់បានព

លណាចាំបាច់ ឬព

លណាមានបញ្ហា។ សូមលោកអ្នកប

ុងប

យ័ត្ន
ហើយកុំខា្លាចនិយយពីបញ្ហាន

ះជាមួយនឹងអ្នកលក់។
មនករណីមួយទៀតដ

លលោកអ្នកជាអតិថិជនគួរត

យកចិត្តទុកដក់ដ

រ។ លោកអ្នកអាចទិញ ហើយលក់ម៉ូ
តូនោះទៅហាងដើមវិញ ប៉ុន្ត

ហាងនឹងកាត់ថ្ល

ពី 20 ទៅ 30% ន

តម្ល

ដើម។
ការកាត់ថ្ល

ហ្នឹង គឺវាអាស


យទៅតាមហាងនីមួយៗ ហើយក
៏ជ
អាស


យទៅលើស្ថានភាពម៉ូតូលោកអ្នក និងការសន

យានៅពាលទិញ
ដំបូងដ

រ។ លើសពីន

ះទៅទៀត ដើម

បីឲ

យមានអារម្មណ៍ស

ួលខ្លួនព

លទិញម៉ូតូ លោកអ្នកគួរត

ទិញពីហាងល

បីៗនៅក្នុងទីក

ុង
ដូចជា ហាងលក់ម៉ូតូតារា ដឺបាយសប (The Bike Shop) ហាងម៉ូតូជប៉ុន ជាដើម។ គ


បីតៗគា
្ន
ាថាមា្ចាស់ហាងទាំងន

ះទទួល
ខុសត

ូវចំពោះម៉ូតូដ

លលក់ហើយ ហើយហាងទាំងន

ះក
៏ជ


ាប់អតិថិជនថា ម៉ូតូមួយណាល្អ ឬមិនល្អដ

រ។ លោកអ្នកត

ូវត

ចាំផង


រថាម៉ូតូដ

លមើលទៅឃើញថ្មីនៅទីន

ះ គឺមិនដូចម៉ូតូថ្មីដ

លលោកអ្នកឃើញនៅតាមប


សផ


ងទៀតនោះទ

ការជ

ើសរ

សហាងល្អ ដើម

បីទិញម៉ូតូជជុះរបស់លោកអ្នក អាចជួយលោកអ្នកសន

សំបានទាំងព

លវ

លា និងប

ាក់កាស ហើយអ្វី


លសំខាន់ជាងគ

នោះ គឺអារម្មណ៍សុខស


លខាងផ្លូវចិត្តដាលថាលោកអ្នកបានដឹងអំពីស្ថានភាពម៉ូតូ ទាំងផ្នាកខាងក្នុង និងផ្ន


ខាងក
ាា
លក្ខខណ្ឌទិញ ផ្លាស់ប្តូរ ឬលក់វិញជាដើម។ កតា
្ត
ាទាំងន

ះធ្វើឲ

យលោកអ្នករួចផុតពីការបោកបញ្ឆ

តពីឈ្មួញដ

លមាន
គំនិតមិនល្អ ចង់ចំណ

ញហួស យកគ

ឿងបនា្លាស់មិនល្អលាបព័ណបាញ់ថា្នាំ មកប្តូរដក់ម៉ូតូ ហើយលក់ច

ញក្នុងតម្ល

ខ្ពស់។ នៅ


លន

ះលោកអ្នកមិនមានការព

ួយបារម្ភអ្វីទៀតឡើយ បើោះបីជាលោកអ្នកឃើញម៉ូតូជជុះរាប់ពាន់គ

ឿងបញ

ឈរតម

ៀបគា្នានៅ
ចំពោះមុខអស់លោកអ្នកក
៏ជ
ដោយ។ ដូច្ន

ះមិនថានៅម្តុំគីរីរម

យ ឃ្លាំងរំស

វ ផ

សារអូរឬស

សី ផ

សារហ

ងលី ឬក
៏ជ
នៅកន្ល

ងផ


ងទៀតក
៏ជ
ដោយ

៏ជ
លោកអ្នកអាចរីករាយជាមួយនឹងការទិញម៉ូតូជជុះរបស់លោកអ្នកបាន។
There are many motor -
cycle shops with brands
like Yamaha, Honda and
Suzuki, but where should
you go to buy a used bike?
Ask this question to people
on the street, and you will
probably hear something
like this: “Around Kirirom” ,
“Go to Orussey Market”,
“Try Klaing Romseav” or
“Heng Ly Market”, to
name just a few places.
44 - ៤៤
Page 45Top

 9ព

ឹក-8:30យប់ អាសយដ្ឋាន 50B មហាវិថីព

ះសីហនុ មើលផ

នទី lP9
((855-23) 213 668 Fax: (855-23) 213 669 ែវបសយ www.bysi.com [ 
]
Page 46Top

Sabay Sabay
Technology
បច្ចេកវិទ

យា
នៅក្នុងសង្គមទាន់សម័យបច
្ចក
ុប

បន
្ន
មនុស

សគ

ប់រូបតែងតែស្វែងរកនូវអ្វីអសា
្ច


យយកមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិ។ ឧស

សាហកម្ម


ឡិចត

ូនិច បានកត់សមា
្គ

ល់ត

ង់ចំនុចនែះេហីយគ

ប់ៗគា
្ន
ែតាំងពីអ្នកធ្វើកំុព

យូទ័រ អ្នកធ្វើទូរស័ព្ទ អ្នកផ្គត់ផ្គង់អ


ង់ រហូត
ដល់អ្នកលក់សៀវភៅ កំពុងរួសរាន់បញ
្ចកែ
ញប


ទកំុព

យូទ័រយកតាមខ្លួនបញ្ជ
ែតា ម ការប៉ះអ


ង់ជា ច

ើនស៊

រីហៅថា T ablet ។
ការជ

ើសរើស Tablet
មានការទស

សទាយជំុវិញពិភព លោកថា ការលក់ Tablet េនះ នឹងកើនឡើងដល់ 54.8លាន គ

ឿង នៅឆា្នាំ 2011 និង 208 លាន


ឿងនៅឆា្នាំ 2014 ដ

លកាលពីឆា្នាំ 2010 មានត

ឹមមិនដល់ 20លាន គ

ឿងផង។ នៅព

លត

ូវជ

ើសរ

សកំុព

យូទ័រប


ទ Tablet


បន

ះ លោកអ្នកមានជំរ

សជាចំបងមួយចំនួនដូចជា Apple iPad 2, Motorola Xoom, Samsung Galaxy Tab, HTC
Flyer, HP TouchPad ឬ BlackBerry Playbook
ជាដើម។ ហើយលោកអ្នកមានជំរ

សមួយចំនួនទៀតត

មិនសូវជាព

ញនិយម
លើទីផ

សារប៉ុនា្មានទ

ដូចជា Dell’s Streak, Archos, Asus Eee Pad Transformer, and LG G-Slate ។
លោកអ្នកប


លជាឆ្ងល់ហើយថាតើកតា
្ត

អ្វីខ្លះត

ូវពិចារណពេលជ

ើសរើស Tablet នោះ?
កតា
្ត

ទាំងនោះរួមមន ប

ព័ន្ធដំណើរការ ល

បឿន រូបរាង ទំងន់ គុណ
ភពអេក

ង់
គោលបំណងក្នុងការប

ើប
េេ
ស់ ព

មទាំងតំល

ទំហំផ្ទុកម៉

ម៉ូរីខាងក្នុងច

ើនត

ធំជាង16 ហ្គីហា្គាបលន

ះវាធំល្មមនឹងប

ើទូទៅ ដូច្ន

ះយើងនឹងមិនលើកយកចំនុនន

ះមក
ពិភាក

សាទ

។ ហើយយើង នឹងធ្វើការប

ៀបធៀបក្នុងចំណម Tablet ល

បីៗនៅស

ុកខ្ម

រយើង។


ព័ន្ធដំណើរការ
The Apple iPad គឺជា Tabletត

មួយគត់ក្នុងទីផ

សារដ

លដំណើរការដោយ iOS ដ

លជាប

ព័ន្ធដំណើរការដូចក្នុង ទូរស័ព្ទ
iPhone អញ្ចឹង ដោយឡ

ក Motorola Xoom, Samsung’s Galaxy Tab, និង HTC Flyer ដើរដោយ Android 3.0 (ឬ
Honeycomb) ផលិតដោយ Google Android។ រីឯ HP Touchpad និង Blackberry Playbook គឺដើរដោយប

ព័ន្ធដំណើរ
ការដ

លខ្លួនផលិតផ្ទាល់គឺ WebOS និង Blackberry OS។ និយយោយខ្លីអំពីភាពងយស

ួលក្នុងការប

ើប

ាស់ បiPad2 ងយស

ួលជាងគ

បង្អស់ ហើយងយនឹងថ្នឹកក្នុងការប

ើប

ាស់ ផ្ទយពី Tablet នានា ដ

លដើរដោយ Android គឺហាក់
ដូចជាសំរាប់អ្នកដ

លា្លាប់មានបទពិសធន៍បច្ច

កទ

សច

ើន។
រូបរាង និងភពងាយស


លកាន់ង់ទំហំ 9.7-inch របស់ iPad វាល្មមសមនឹងដក់ក្នុងកាតាបស្ពាយ ប៉ុន្ត
ារាងធំបន្តិច សំរាប់កាបូបយួរដ

។ ក

ុមហ៊ុនមួយច ំនួន
ដូចជា Samsung និង BlackBerry កំពុងពិចារណាលើអ


ង់ទំហំ 7-inch វិញដោយគិតថា វាមានភាពទាក់ទាញ និងទាន់សម័យ
ជាង។ ចំណ

កឯក

ុមហ៊ុនដ
៏ជ


ដូចជា Dell ដ

លផលិត Streak និង France ដ

លផលិត Archos បានច

ញនូវ Tablet ប


ង់តូច មានពីទំហំ 2.8 inch ទៅ 5 inch។ ឧបករណ៍ទាំងន

ះ មើលទៅហាក់ដូចជាឧបករណ៍ចាក់ MP3 ឬក
៏ជ
ទូរស័ព្ទដ

46 - ៤៦
Page 47Top

Sabay Saba
y
៤៧ - 47
Page 48Top

អញ្ចឹង ត

វាមាន
លក្ខណៈពិស

សត

ង់អាចដក់ចូលក្នុងហប៉


ួល។ ស

ដៀងគា
្នា


រគឺថា គួរពិចារណាថាអ្នកនឹងត


វកាន់ Tablet របស់អ្នកដាមា្ខាងនៅព

លដ


កំពុងធ្វើការ ងរ ឬក
៏ជ


ើព

លអង្គុយឬគ

ង។ អ្នកខ្លះគិតថា iPad ចាស់រៀង ធ្ងន់បន្តិច


iPad 2 ច

ញថ្មីមានទំងន់ត

ឹមត

600g និងទំហំ 241.2 x 185.7 x 8.8 mm


លស

ាលម

នទ

ន គឺស

ាលជាង LG’s G-Slate ទៅទៀត។ ប


ទ Tablet
ខា្នាតកណា្តាលដូចជា Samsung's Galaxy Tab 7inch និង RIM's BlackBerry
PlayBook គឺមានទំងន់ត

ឹមត

380g និង 560g ប៉ុណ្ណ

ះ។
អេក

ង់
iPad 2 មានអ


ង់យ៉ាងច

បាស់ល្អណាស់ ដោយមាន resolution 1024 x 768
pixelហើយប

ើបច្ច

កវិជា្ជា LCD ប


ទ LED-backlit IPS ។ ចំណ

ក G-Slate វិញ
មានអ


ង់តូចជាងបន្តិចគឺ 8.9 inche ត

វាមាន resolution ដល់ទៅ 1280 x 768
pixels ហើយថ

មទាំងអាចមើល HD 3D ផងដ

រ។ Galaxy tab មានរូបរាងតូច


ាល ត

គុណភាពអ


ង់នៅមានកំរិតនៅឡើយ។ រីឯ Xoom វិញមានអ


ង់ធំ
ជាង iPad បនិ្តិច ជាមួយនឹង resolution 1280 x 800 pixels ត

សមាមាត

របស់
Xoom មើលទៅដូចរាងទ


ងជាង iPad ត

មានគុណភាពល្អគ

ប់គ

ាន់សំរាប់ល

ង ហ្គ

មនិងចាក់វីដ

អូ។ គួរកត់សំគាល់ថា
auto-brightness controls របស់ Motorola ធ្វើោយយើងឆាប់ធុញបន្តិចព
ាា
ះហាក់ដូចជាធ្វើឡើងមិនោយត

ូវចិត្តសះ
គឺភាគច

ើនរាងព

ឹមៗ។
តំល

តំល

ជារឿយៗ ជាកតា្តាចំបងមួយដ

រក្នុងការជ

ើសរ

ស Tablet។ Tablet ភាគច

ើន គឺដក់លក់ដោយមានតំល

សំរាប់រ


គឺអ្នកអាចយក Tablet មានត

wi-fi ឬមានទាំង wi-fi និង 3G ដោយតំល

គឺខ្ពស់ជាង។ នៅប


សក
ាា
Tablet អាចមានតំល

ធូរ
ជាងស

ុកខ្ម

រដោយគ

មានជាកញ្ចប់គ ំរោង ដូចជាការបង់ប

ាក់ជាដំណាក់ជាដើម ត

កម្ពុជាវិញគឹត

ូវបង់លុយសុទ
្ធទាំងអស់ជាមុន។
សំរាប់ iPad 2 3G 64GB
វាមានតំលល $800 ហើយ $500 សំរាប់ Motorola Xoom រីឯ HTC Flyer វាប


ល $600 ។
គោលបំណងន

ការប

ើប
េេ
ថាតើអ្នកចង់បាន Tablet របស់អ្នកមកប

ើក្នុងគោលបំណងអ្វីនោះ គឺមានសរៈសំខាន់ណាស់ដើម

បីជ

ើសរ

ស Tablet មួយ
គឺថាអ្នកចង់បានវាយកមកល

ងហ្គ

ម ប

ើអុីនថឺន

ត ធ្វើការងរការិយល័យ ឬកត់ត

ាផ្ទាល់ខ្លួន ។ល។
iPad 2 គឺល្អសឹងត

សំរាប់ការងារអ្វី
ៗទាំងអស់ទូទៅ ត

មនុស

សមួយចំនួនរើសយកប

ព័ន្ធដំណើរការ Android
ដោយសារភពដ៏រលូនរបស់វា។ ចំពោ
ះប

ព័នដំណើរការ
iOS របស់ iPad គឺមនលក្ខណ ៈសំបូរប

ប និងពេញ
ទៅដោយកម្មវិធីប

ើប
េេ
ស់ ប៉ុន្ត

អ្នកត

ូវទិញក្នុងករណ
ីដ

លអ្នកពំុ
ានលួច jailbreak ទេនោះ។
ការណ

នាំពីយើងខ្ញុំ
វាសំខាន់ណាស់ដ

លយើងត

ូវគិតពីរូបរាង ទំងន់ តំលព័ន្ធដំណើរការរបស់ Tablet មួយ មុននឹងសំរ

ចចិត្តថានឹងទិញមួយ
ណានោះ។ ការវាយតំល

ភាគច

ើន ោយពិន្ទុខ្ពស់បំផុតទៅ iPad2 សំរាប់ការរចនារូបរាង ទំងន់ និងគុណភាពពណ៌អ


ង់ ព


ទាំងភាពសំបូរប

បន

កម្មវិធី តាោះជាងយ៉ាងណាក
៏ជ
ដោយក
៏ជ
នៅត

មានអ្នក ដ

លសុខចិត្តរ

សយក Tablet ដ

លដើរដោយ
Android ដ

រដូចជា Motorola Xoom, Samsung’s Galaxy Tab, និង HTC Flyer ។
If like many people these
days you are considering
buying a tablet computer,
there are several things to
look out for, including the
operating system, processor
speed, physical size,
shape and weight, display
quality, purpose of use and
of course the price. Here’s
a quick guide to some of
the most popular models
available in Phnom Penh.
48 - ៤៨
Page 49Top

Grand Opening
on October 29, 2011
Phnom Penh Tower Lobby foor #45 232/93
Monivong Boulevard, Phnom Penh, Cambodia
Page 50Top

Sabay Sabay
tablet Comparisons
តារាងប

ៀបធៀបធេបប្លេត
50 - ៥០
ទំហំ
ៈ241.2 x 185.7 x 8.8mm
ទម្ងន់
ៈ607gទអ


ង់់ ៈLED-backlit IPS TFT,
capacitive touchscreen,
16m colors
អង្គចងចាំ
ៈ64GB storage,
512 MB RAM


ព័ន្ទប

តិបត្តិការ ៈiOS 4
CPU
ៈ900 MHz dual-core ARM
Cortex-A9 processor,
Power VR SGX543MP2
GPU, Apple chipset
ទំហំ
ៈ240 x 190 x 13.7 mm
ទម្ងន់
ៈ740gទអ


ង់់ ៈ9.7 inch Display
with 1024 x 768px
resolution
អង្គចងចាំ
ៈ16 GB
or 32GB


ព័ន្ទប

តិបត្តិការ ៈwebOS (3.0)
CPU
ៈDual core,
Qualcomm Snapdragon
APQ8060, 1200 MHz
$709
$499
iPad 2 (64GB)
HP Touchpad (32GB)
ទំហំ
ៈ249.1 x 167.8 x 12.9 mm
ទម្ងន់
ៈ730gទអ


ង់់ ៈTFT capacitive
touchscreen,
16M colors
អង្គចងចាំ
ៈ16/32/64 GB storage,
1 GB RAM


ព័ន្ទប

តិបត្តិការ ៈAndroid OS,
v3.0 (Honeycomb)
CPU
ៈ1GHz NVIDIA Tegra 2
AP20H Dual Core
processor
ទំហំ
ៈ256.6 x 172.9 x 8.6 mm
ទម្ងន់
ៈ595gទអ


ង់់ ៈTFT capacitive
touchscreen,
16M colors
អង្គចងចាំ
ៈ16/32/64 GB
storage


ព័ន្ទប

តិបត្តិការ ៈiOS 4
v3.0 (Honeycomb)
CPU
ៈ1 GHz
dual-core processor
$499
$650
Motorola Xoom (32GB)
Samsung Galaxy (32GB)
ទំហំ
ៈ194 x 130 x 10 mm
ទម្ងន់
ៈ425gទអ


ង់់ ៈTFT capacitive
touchscreen,
16M colors
អង្គចងចាំ
ៈ16/32/64 GB storage,
1 GB RAM


ព័ន្ទប

តិបត្តិការ ៈBlackBerry Tablet OS
CPU
ៈ1GHz dual-core
Cortex-A9 CPU, PowerVR
SGX540 GPU, TI OMAP
4430 chipset
ទំហំ
ៈ195.4 x 122 x 13.2 mm
ទម្ងន់
ៈ420.8gទអ


ង់់
ៈLCD capacitive
touchscreen,
16M colors
អង្គចងចាំ
ៈ32 GB storage
1 GB RAM


ព័ន្ទប

តិបត្តិការ ៈAndroid OS,
v2.4 (Gingerbread)
CPU
ៈ1.5 GHz
processor
$635
$520
HTC Flyer (32GB)
Blackberry Playbook (64GB)
Page 51Top

Sabay Saba
y
៥១ - 51
Page 52Top

Sabay Sabay
Careers
ការងារ (ភ្ន

ក់ងារជ

ើសរើសបុគ្គលិក)
ការរស់នៅបែចាំថ្ងែ ការជួបជុំគា
្ន
ែ ការកំសាន្តសបែបាយ ក៏ដូចជាការជ

ើសរ

សយកផ្លូវដើរក្នុងជីវិត
គឹអាចខុសៗគា
្ន

ពីមា
្ន

ក់ទៅមា
្ន

ក់ ហើយការស្វែងរកការងរ ដែលត

ូវនឹងសមត្ថភាព និងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ខ្លួន
ក៏ដូចគា
្ន

ដែរ ។ ពោលគឺថាគ

អាចស្វែងរកដោយខ្លួនឯង ឬក៏ពឹងភា
្ន

ក់ងរជ

ើសរ

សបុគ្គលិក ដើម

បីជួយ។
អី្វទៅជាភ្ន

ក់ងារជ

ើសរើសបុគ្គលិក? តើភ្ន

ក់ងារជ

ើសរើសបុគ្គលិកជួយអ្នកកំពុងស

្វងរកការងារថ្មីរបៀបណ?
ភា្នាក់ងរជ

ើសរ

សបុគ្គលិក គឺជាស

វាកម្មក

ុមហ៊ុនដ

លដឹកនាំនិោជិក និងអ្នកដាលមានសកា្តានុពលឲ

យបានជួបគា
្ន
ាតាមរយៈ
ដំណាក់កាលជ

ើសរ

ស។ នៅព

លដ

លក

ុមហ៊ុនត

ូវការបុគ្គលិកថ្មី ពួកគ

មានវិធីសស

្ត
ជាចាើនក្នុងការជាើសរីស
ដូចជា


ុមហ៊ុនខ្លះផ

សព្វផ

សាយតាមសពត៌មាន និងសរអ

ឡិចត

ូនិច ហើយរងចាំប

ក្ខជនដក់ពាក

យ ហើយក

ុមហ៊ុនមួយចំនួនទៀត ឲ

យអ្នក


ប់គ

ងធនានមនុស

សរកបុគ្គលិកដ

លជាមិត្តភក្តិតាមរយៈដ

គូពាណិជ្ជកម្ម។
ដោយឡ

កក

ុមហ៊ុនមួយចំនួនបានធ្វើការទាក់ទង
ភា្នាក់ងរជ

ើសរ

សបុគ្គលិក ហើយធ្វើកុងត

ាដើម

បីឲ

យភា្នាក់ងរស្វ

ងរក និងជ

ើសរ

សបុគ្គលិកសម

ាប់ពួកគ

។ តាមការជាក់ស្ត
ុមហ៊ុនភាគច

ើនដ

លពង

ីកកាន់ត

ធំ និងប

សើរទៅច

ើនត

មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយភា្នាក់ងរជ

ើសរ

សបុគ្គលិក ហើយ


ើប

ាស់ស

វាកម្មម្តងហើយម្តងទៀត។ ក

ុមហ៊ុនត

ូវការបុគ្គលិកជំនាញសម

ាប់ក

ុមហ៊ុនរបស់ពួកគ

តាមរយៈភា្នាក់ងរដូចជាអ្នក
ជំនាញ IT រោងពុម្ព អ្នកច

កចាយ។ល។
ភ្ន

ក់ងារជ

ើសរើសបុគ្គលិក
ានធ្វ ើការប

ឹក

សាោបល់ដល់អ្នកដ

លចំណយពេលធ្វ ើការទា ំងអស់របស់ពួកគេ ដើម

បី
ស្វ

ងរកបុគ្គលិកឲ

យក

ុមហ៊ុនដ

លជាអតិថិជនរបស់ពួកគេ ដូច្នេះការចំណយពេលវេលាបេចាំថ្ង

ពួកគេ ដើម

បី
ទូរសព្ទ័មើល
CV ហើយភពទំនួលខុសត

ូវការងារ ការសំ
ភសន៍ការធ្វើតេស្តបេក្ខជនដ
ំណក់កាល និងជ

ើសរើស។
ជាធម្មតាក

ុមហ៊ុនមិនចង់ទុកបុគ្គលិកប


ទទាំងនោះក្នុងការិយល័យពួកគ

សម

ាប់ការងររបស់ពួកគ

ឡើយ មានក

ុមហ៊ុន
ជាច

ើនមានកំហុសក្នុងការសកសួរនរណាមា្នាក់ ដើម

បីធ្វើការទាំងអស់នៅព

លពួកគ

មានព

លវ

លាគ

ប់គ

ាន់ អ្នកគាប់គ

ងផ្ន


ធនានមនុស

ស គឺជួបបញ្ហាធ្វើជាអ្នកជ

ើសរ

ស ព
ាា
ះតួនាទីពួកគ

ជាធម្មតា គឺទាក់ទងផ្ន

ករដ្ឋបាល
ហើយបញ្ហានាះវាដូចជាយើង


ឡំរវាងអ្នកចំអិនម្ហូប និងអ្នករត់តុក្នុងភោជនីយដ្ឋាន ោះបីពួកគ

ទាំងពីរកាន់ម្ហូបជាច

ើនមុខរាល់ថ្ង

ដូច្ន

ះ យើងអាចសួរថា
តើអ្នករត់តុប៉ុនា្មានអ្នកដ

លធ្វើម្ហូបអាហារហើយថាតើអ្នកចំអិនមានប៉ុនា
្មា
ននាក់ដ

លជំនាញក្នុងការបម

ើភ្ញៀវ?
ដូច្នេះតើអ្វីទៅជាភ្ន

ក់ងារជ

ើរើសបុគ្គលិកសម
េេ
ប់អ្នកស្វ

ងរកការងារ?


សិនបើអ្នកផ្ញើ CV របស់អ្នកទៅភា្នាក់ងរជ

ើសរ

សបុគ្គលិកវានឹងត

ូវបានរក

សាទុកក្នុងប

ព័ន្ធសុវត្ថិភាព ឯកសរ ដ

លអាចឲ


អ្នកប

ឹក

សាោបល់មានពត៌មានទាំងអស់នោះដើម

បីទាក់ទងអ្នក ហើយនៅព

លដ

លភា្នាក់ងរជ

ើសរ

សបុគ្គលិកដ

លទទួលយក
CV របស់អ្នកនោះ អ្នកប

ឹកាសាោបល់មា្នាក់ក្នុងចំណមអ្នកប

ឹកាសាោបល់ទាំងឡាយក្នុងក

ុមហ៊ុននោះនឹងទូរស័ព្ទ E-mail ទៅអ្នក
ដើម

បីសួរអ្នកបន្ថ

មអំពីមុខដំណ

ង ដ

លអ្នកនឹងចាប់អារម្មណ៍។ ហ

តុអ្វីអ្នកចង់ផ្លាស់ប្តូរការងរ? តើក

ុមហ៊ុនដូចម្ត

ចដ

លអ្នកចង់
ធ្វើការជាមួយ? ហើយនឹងសំណួរផ


ងទៀតសម

ាប់ព៌តមានបន្ថ

ម។ បនា្ទាប់មកព៌តមានទាំងអស់នោះនឹងបានបន្ថ

មកត់ត

ាចូល
52 - ៥២
Page 53Top

Sabay
Sabay
៥៣ - 53
Page 54Top

ក្នុងប

វត្តិរូបការងររបស់អ្នកដើម

បីឲ

យភា្នាក់ងរអាចផ្គូរផ្គងការងរដ

លអ្នកស្វ

ងរក។
ជួនកាលការងរនោះអាចធ្វើឡើងរហ័ស ហើយជួនកាលវាអាចធ្វើឡើងរយៈពើនខ

ឬឆា្នាំដើម

បីរ

សបានការងរដ

លល្អបំផុតសម

ាប់អ្នក។ ក
ាា
ពីមាន CV
របស់អ្នកដ

លត

ងត

មានការស្វ

ងរក ហើយសរសំខាន់ក្នុងការប

ើប

ាស់ភា្នាក់ងរ


ើសរ

សបុគ្គលិក គឺអ្នកប

ាកដថា CV របស់អ្នកស្ថិតក្នុងអ
្នកប

ឹក

សាោបល់ជំនាញ។
វាមានន័យថា អ្នកប

ឹក

សាោបល់ទាំងអស់នោះនឹងណ

នាំ បង្ហាត់បង្ហាញ CV របស់
អ្នកណ

នាំនូវសរប

ោជន៍សំខាន់សម

ាប់អ្នក ពួកគ

មាន CV ជាច

ើននៅក្នុង
រៀងរាល់ថ្ង

ហើយពួកគ

ដឹងថាអ្វីគួរធ្វើ ន
ិងអ្វីមិនគួរធ្វើ។ ក
ាា
ពីការមាន CV របស់អ្នក
ពួកគ

សរស

ររបាយការណ៍អំពីអ្ន កនៅក្នុងក

ុមហ៊ុន ស្វ

ងរកអ្នកដ

លមានទំនាក់ទំនង
ល្អជាមួយភា្នាក់ងរជ

ើសរ

សបុគ្គលិកដ

រ។
សរៈប

ោជន៍បន្ថ

មទៀតសម

ាប់អ្នកស្វ

ងរកការងរ គឺការជឿជាក់លើខ្លួនឯង
រាល់ការពិភាក

សាទាំងអស់របស់អ្នកប

ឹក ាសាោបល់គឺប

ាកដច
ាបា ស់ថាជាការ ងរសមា្ងាត់។
អ្នកប

ឹក

សាោបល់គួរត

សួរអ្នកអំពីត

ព៌តមានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដ

លទាក់ទងនឹង
ការងរ ហើយពួកគ

អាចសួរអ្នកអំពីមិត្តរួមការងរ មិត្តភក្តិរបស់អ្នកដ

លចង់ស្វ


រកការងរធ្វើឲ

យទាក់ទងមកពួកគ


រ។ ត

រឿងដ

លសំខាន់នោះគឺអ្នក ប

ឹកាសាោបល់គួរត

ធ្វើការតាមជំនាញវិ ជា្ជាជីវៈប ាកបដោយ
ចរិយមារយទល្អ ហើយប

សិនបើអ្នកមានចំងល់អំពីបញ្ហានោះអ្នកអាចសកសួរពួកគ

អំពីបញ្ហានោះ។


សិនបើគ

មិនឆ្លើយនូវចំងល់របស់អ្នកបាន អ្នកប


លជាឈប់ទាក់ទងជាមួយអ
្នកប

ឹកាសាោបល់ផ្ន

កធំមួយ ច រិយមារយទ
ល្អគួរត

ផ្ត

តទៅលើតម្ល


វា។ ប

សិនបើអ្នកប

ឹក

សាមា្នាក់ ឬភា្នាក់ងរជ

ើសរ

សបុគ្គលិកា្លាប់សុំឲ

យអ្នកសូកបា៉ាន់នោះវានឹងមិនត

ឹម


ូវទ

ហើយពួកគ

ទាំងនោះគឺប


ឹត្តអំពើពុករលួយខុសច

បាប់ ក

ុមហ៊ុនដ

លចង់បានអ្នកឲ

យធ្វើការងរជាមួយគឺអតិថិជនរបស់ភា
្នា
ក់ងរជ

ើសរ

សបុគ្គលិក ក

ុមហ៊ុនមានកិច្ចសនាយាជាមួយភា្នាក់ងរជ

ើសរ

សបុគ្គលិក ហើយក

ុមហ៊ុននឹងចំណាយស

វាកម្មទៅឲ

ភា្នាក់ងរជ

ើសរ

សបុគ្គលិកដ

លបានស្វ

ងរកប

ក្ខជនដ

លត

ូវ។


ះគឺជាវិធីដ

លមានលក្ខណៈទៅតាមស្តង់ដរអន្តរជាតិហើយនោះ គឺជាអ្វីដ

លភា្នាក់ងរល្អត

ូវអនុវត្តតាម។ ការប

ើប

ាស់
ភា្នាក់ងរជ

ើសរ

សបុគ្គលិក គឺជាផ្ន

កមួយជួយស្វ

ងរកការងរធ្វើសម

ាប់អ្នក ហើយវាក
៏ជ
ជាផ្ន

កមួយន

ជីវិតរបស់យើងដ

លមនុស


ភាគច

ើនក្នុងសកលលោកអនុវត្តន៍ ហើយបាជាជនកម្ពុជាកាន់ត


ើនឡើងត

ងត


ើប

ាស់មធាយាបាយនោះដើម

បីជួយពួកគ

ស្វ

ងរកការងរធ្វើ។
A recruitment agency is a
service industry company
which carries out the role
of intermediary between
employers and potential
employees through the
recruitment process. Here’s
a guide to what types of
service you can expect a
recruitment agency to pro-
vide, and why you should
consider using one if you
are looking for a new job.
54 - ៥៤
ចន្ទ-សុក

12ៃថ្ងត

ង់-9យប់, សៅរ៍ 7ព

ឹក-9យប់, សម

ាកនៅៃថ្ងអាទិត

យ អាសយដ្ឋាន 25K ផ្លូវ 268 មើលផ

នទី lN9
(023 225 225092 665 225 [ 
]
X¬an?
WWW.KNYAY.COM
Page 55Top

Page 56Top

55 - 55
ខ្ម

រ-អង់គ្លេស ស នា
្ទ

នុក

ម khmer / english glossary
សនា
្ទ

នុក

មក្នុងការ ដក់ពាក

យរកការងារធ្វើ
1 ខ្ញុំសូមអរគុណជាខា្លាំងដ

លអ្នកចំណាយព

លពិភាក

សាអំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំទៅលើតួនាទីការងរន

ះ។
 I’d like to thank you for taking the time to discuss my interest in the available position.
2 ថ្មីៗន

ះ ខ្ញុំបានបញ្ចប់ការសិក

សាប

កបដោយោគជ័យផ្ន

ក...
 I have recently successfully completed my (qualification)
3 ការងរខ្ញុំពីមុន ខ្ញុំទទួលខុសត

ូវផ្ន

កៈ
 In previous jobs my responsibilities were…
- េសវាកម្មអតិថិជន  customer service
- ការងររៀបចំឯកសរ  filing and archiving
- ការវាយតម្លងៗ  evaluation
- ការសម

បសម

ួលផ


ងៗ  coordination
- ការរៀបចំចាត់ច

ងផ


ងៗ  organization
- ការផ្ទៀងផ្ទាត់ការងរផ


ងៗ  verification
- ផ្ន

កលក់  sales
- ផ្ន

កទីផ

សារ  marketing
4 ខ្ញុំសង

ឃឹមថាអ្នកនឹងទុកឱកាសឲ

យខ្ញុំចូលរួមធ្វើការជាមួយក

ុមហ៊ុនរបស់អ្នក។
 I hope you will give me the opportunity to join your company.
5 ខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្ញុំជាកំណប់ដ
៏ជ
ពិស

សមួយដ

លអាចជួយមុខជំនួញរបស់អ្នកកាន់ត

រីកចំរ

នឡើងទៅមុខទៀត។
 I am sure I will be a great asset to you and help you drive your business forward.
6 អ្នកនឹងបានឃើញពីសមត្ថភាពខ្ញុំថា ខ្ញុំជាមនុស

សដ

លឆាប់ចាប់បានអ្វីដ

លថ្មី មានការប

ឹងបាាងជាខា្លាំង ហើយនិងអាចធ្វើការ
បានល្អនៅក
ាា
មសំពាធការងរផ


ងៗ
 You will find I am a fast learner, highly motivated, and work well under pressure.
7 តើអ្នកអាចជម

ាបខ្ញុំបន្តិចបន្តួចអំពីក

ុមហ៊ុនរបស់អ្នក និងតួនាទីការងរ ដ

លមាននៅក្នុងក

ុមហ៊ុនរបស់អ្នកបានទ

?
 Can you tell me a little more about your company and the position available?
8 ខ្ញុំត

ូវការព

លវ

លាខ្លះ ដើម

បីលាឈប់ពីការងរបច្ចុប

បន្នរបស់ខ្ញុំ។
 I am required to give (time) notice before leaving my current job.
9 ក
ាា
ពីបទពិសធន៍ការងរខាងលើ ខ្ញុំមានជំនាញផ


ងៗទៀត ដ

លអាចប

ើប


ស់នៅក្នុងតួូនាទីន

ះ។
 Aside from my professional experience I have many other skills which I can bring to this position.
10 អរគុណច

ើនដ

លអ្នកចំណាយព

លដ
៏ជ
មានតម្ល

របស់អ្នកអនុញ្ញាតៗខ្ញុំជួបអ្នក។
 Thanks you very much for taking the time to meet with me.
11 ខ្ញុំសង

ឃឹមថានឹងបានលឺដំណឹងពីអ្នកម្តងទៀតក្នុងព

លឆាប់ន

ះ។
 I look forward to hearing from you again soon.
Page 57Top

Page 58Top

East West Visa Services
បទពិសោធន៍ជាអាជីព
រត់ការទិដ្ឋ

ការទេសចរណ៍
រៀបការទៅកាន់ប

ទេសទ្វីបអឺរ់ុប
77BE មហាវិថីសុធារស
(
023 993 948
012 993 959
នាមប័ណ
្ណ BUSiNESS CARDS
ចង់ផ

សព្វផ

សាយជាមួយយើង

089 597 974
(023 210 407
Open Design
ឌីហ

សាញគ

ប់ប

ភេទ ស្ទេសិន័ររី


្ល

កសញ្ញេ គំនិតច្ន


ឌិតថ្មី
តម

្លសមរម

77BE មហាវិថីសុធារស
017 523 173
ភ្នំេពញសប

បាយសប

បាយ ជាការបោះពុម្ពផេសាយឯករាជ

ែដលមនគោលបំណងផ្តល់នូវព័ត៌មន េដយសង្ខេប
នឹងច

បាស់ប
េេ
កដពីអាហារ និងភេសជ្ជៈេនៅភ្នំេពញ
POCKETGUiDE(កម្ពុជា) អាសយដ្ឋ

នៈ


អប់សំបុត

លេខ 982 ភ្នំេពញ កម្ពុជា
ផ្ទៀងផ្ទ

ត់ និងទីកន្ល

ង 023 210 407
info@cambodiapocketguide.com
សម
េេ
ប់ព័ត៌មនបន

្ថ
ម សូមទំនាក់ទំនង
(023 210 407


សាយពាណិជ្ជកម្មលើទំព័រនេះតម

្ល 5ដុលា
្ល

រ មួយបនា
្ទ

ត់
58 - ៥៨
ទំព័រក
េេ

BACK PAGE
េលខទូរស័ព្ទបនា
្ទ

ន់
h
ឡានពេទ


(119 ( 023 723 840
d
ប៉ូលីស
(117 012 999 999
f
អគ្គីភ័យ
(118 / 666 012 920 775
េគហទំព័រមនប

ោជន៍
www.bongthom.com
www.ccf-cambodge.com
www.everyday.com.kh
www.khmer.ws
www.khmerfuture.com
www.khmernews.net
www.khmeronlineradio.com
www.khmerseek.com
www.svarkum.com
េតីអ្នកកំពុងស្វ

ងរកការងារធ្វើ ឬក៏ចង់ហាត់ការងារ
ជាមួយ POCKETGUiDE (CAMBODIA) ដ

រឬទេ?
សូមផ្ញើ CV របស់អ្នកមកកាន់
info@cambodiapocketguide.com
Page 59Top

Page 60Top